Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
І. І. Куроченко, В. Г. РисковаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

 

Куроченко І. І.

 керівник Екологічного центру

Рівненського міського Палацу дітей та молоді,

керівник гуртка-методист .

Рискова В. Г.,

керівник Ресурсного центру

з екологічної освіти

Рівненського міського Палацу дітей та молоді,

методист


 

ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ТА ВИХОВАННЯ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Навчально-методичний посібник на допомогу керівникам

гурткової, клубної та секційної роботи екологічного спрямування

Рівне

2015

 

 

 

УДК 37.03

ББК 74.264.4я7

К 935

Схвалено та затверджено до друку науково-методичною радою

Рівненського міського Палацу дітей та молоді (протокол № 5 від 05.12.2013 р.)

та Вченою радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної

освіти (протокол № 3 від 10.06.2014 р.).

Видання посібника здіснено за підтримки Рівненського міського фонду охорони навколишнього природного середовища

Рецензенти:

Давидюк Н. Ю., методист кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту

прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. пед. наук;

Гуцман С. В., старший викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного універ си тету, канд. біол. наук;

Кушева Н. О., заступник директора з навчально-методичної роботи Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

Автори:

Куроченко І. І. – керівник Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник гуртка-методист, відмінник освіти України;

Рискова В. Г. – керівник Ресурсного центру з екологічної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник гуртка-методист, відмінник освіти України.

Куроченко І. І.

К 935

Технології екологічної освіти та виховання в позашкільному закладі : навчально-методичний посібник на допомогу керівникам гурткової, клубної та секційної роботи екологічного спрямування / І. І. Куроченко, В. Г. Рискова. – Рівне : Волин. обереги, 2015. – 186 с.

ISBN 978-966-416-389-4

Пропонований посібник спрямований на розкриття інноваційних методів та форм екологічної освіти, які допомагають вихованцям узагальнити знання з основ екології, розвинути навички аналізу та прогнозування екологічних ситуацій, розробки заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, сформувати активну громадянську позицію.

Посібник рекомендований для викладання учням 6-11 класів під час занять у гуртках, клубах, секціях еколого-натуралістичного спрямування, що працюють на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

УДК 37.03

ББК 74.264.4я7

© Куроченко І. І., Рискова В. Г., 2015

ISBN 978-966-416-389-4 © Видавництво «Волинські обереги», 2015

 


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ............................................................................ 4

РОЗДІЛ 1. Основи екологічних знань .............................................................. 5

1.1. Екосистема як основа організації біосфери ...................................... 7

1.2. Екологічні фактори та закономірності їх впливу на живі організми .... ......................13

1.3. Природні ресурси Землі .............................................................................. 23

1.4. Морфологія річкової долини ................................................................... 32

РОЗДІЛ 2. Сучасні екологічні проблеми ..................................................... 39

2.1. Забруднення навколишнього середовища пестицидами ....... 41

2.2. Шум та його вплив на навколишнє середовище .......................... 49

2.3. Забруднення природних вод ................................................................... 57

2.4. Проблема накопичення побутових відходів ................................... 65

2.5. Кислотні дощі та їх вплив на навколишнє середовище ........... 72

2.6. Виснаження озонового шару .................................................................... 77

2.7. «Парниковий ефект» – причина глобального порушення

теплового балансу Землі ...................................................................................... 83

РОЗДІЛ 3. Основи раціонального природокористування та пошуку шляхів вирішення екологічних проблем ........................ 89

3.1. Шляхи вирішення екологічних проблем ........................................... 91

3.2. Підходи до вирішення енергетичної кризи в Україні ................. 98

3.3. Управління водно-болотними угіддями .........................................106

3.4. Раціональне використання земельних ресурсів .........................116

3.5. Енергозбереження – ефективний спосіб використання

природних ресурсів .............................................................................................122

3.6. Раціональне використання мінеральних ресурсів ....................136

3.7. Раціональне використання біологічних ресурсів .......................143

РОЗДІЛ 4. Пізнавально-виховні заходи екологічного спрямування.........................155

4.1. Пташиний ярмарок .......................................................................................157

4.2. Весняний переліт ...........................................................................................163

4.3. Експедиція річкою ........................................................................................169

4.4. Подорожуємо та досліджуємо.................................................................174

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................................178

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ..................................................................................................180

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК ...................................................................................184

 

ПЕРЕДМОВА

Нагальною потребою ХХІ століття є формування такого способу життя, який став би основою довготривалого розвитку людства через раціональне використання природних ресурсів та збереження довкілля. Екологічна освіта посідає визначне місце серед стратегічних дій, спрямованих на досягнення цієї мети. Саме вона здатна змінити свідомість дітей, орієнтуючи їх на збереження природних і культурних цінностей, етичне, гуманне ставлення до життя.

Екологічна освіта передбачає розв’язання наступних навчально-вихов них завдань:

– створення передумов для ефективного засвоєння основ екологічних знань, усвідомлення учнями сутності сучасних проблем екології та їх актуальності для суспільства, членами якого вони є;

– формування та розвиток відчуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на місцевому, а в подальшому – на національному та глобальному рівнях;

– формування знань і вмінь дослідницького характеру;

– вироблення умінь приймати власні відповідальні рішення з охорони навколишнього середовища й діяти у відповідності до них у процесі практичної діяльності з розв’язання проблем довкілля на різних рівнях.

Пропонований посібник спрямований на розкриття інноваційних методів та форм екологічної освіти, які допомагають вихованцям узагальнити знання з основ екології, розвинути навички аналізу та прогнозування екологічних ситуацій, розробки заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, сформувати активну громадянську позицію.

Посібник містить розробки інтерактивних навчальних занять та пізнавально-виховних заходів екологічного спрямування, об’єднаних у чотири розділи «Основи екологічних знань», «Сучасні екологічні проблеми», «Основи раціонального природокористування та пошуку шляхів вирішення екологічних проблем», «Пізнавально-виховні заходи».

Посібник апробований у навчально-виховному процесі Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді впродовж п’яти років та рекомендований для викладання учням 6-11 класів під час занять у гуртках, клубах, секціях еколого-натуралістичного спрямування, що працюють на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

 

Завантажити: Куроченко І. І, Рискова В. Г. Технології екологічної освіти та виховання в позашкільному закладі (.pdf)


 Список використаних джерел:

1. Барбашова Н. В. Екологічне право України : навч. посіб. / Н. В. Барба шова. – Донецьк : Апекс, 2003. – 391 с.

2. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум : навч. посіб. / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко. – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

3. Все про воду для майбутнього споживача. – Львів : ПП «Аніка-М», 2002. – 184 с.

4. Всесвітня Хартія природи : від 1 січня 1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi, вільний. – Назва з екрана.

5. Гиренок Ф. И. Экология, цивилизация, ноосфера / Ф. И. Гиренок. – М. : Наука, 1987. – 182 с.

6. Гирусов Э. В. Основы социальной экологии : учеб. пособ. / Э. В. Гирусов. – М. : РУДН, 1998. – 172 с.

7. Данилов А. Д., Кароль И. Л. Атмосферный озон: сенсации и реальность / А. Д. Данилов, И. Л. Кароль. – Л. : Гидрометеоиздат, 1991. – 116 с.

8. Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку станом на 14 червня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_455, вільний. – Назва з екрана.

9. Деревья : справочник / пер. с итал. Н. М. Сухановой. – М. : ООО «Изда тельство Астрель», 2004. – 319 с.

10. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. – К. : Знання, 2006. – 203 с.

11. Дослідницька робота школярів з біології : навчально-метод. посіб. / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, Л. В. Тихоненко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 368 с.

12. Екологія : навч. книга для уч. загальноосвіт. школи / С. В. Анісімова, О. В. Рибалова, О. В. Поддашкін. – К. : Грамота, 2001. – 136 с. – (серія «Екологія і здоров’я»).

13. Екологія: теоретичні основи і практикум / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 328 с.

14. Екологія : тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. – К. : Либідь, 2004. – 376 с.

15. Экология города : учебник / под общей ред. Ф. В. Столберга. – К. : Либра, 2000. – 464 с.

16. Экологическое образование : учеб. пособ. для учителей-экологов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://metalsrussia.com/enviroment/book.html, вільний. – Назва з екрана. – Электронная версия печатной публикации.

17. Енергозбереження та пом’якшення змін клімату. Посібник із раціонального використання енергії та ресурсів і пом’якшення змін клімату для учнів загальноосвітньої школи / А. В. Праховник, Є. М. Іншеков, В. І. Дешко та ін. – К. : ТОВ «Видавництво «Телесик», 2008. – 120 с.

18. Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти : науково-метод. посіб. / Л. В. Зазу ліна. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 40 с.

19. Зуб Л. М. Малі річки України: характеристика, сучасний стан, шляхи збереження [Електронний ресурс] / Л. М. Зуб, Г.О. Карпова. – Режим доступу : http://uarivers.net/ukr_rvrs/rivers.htm, вільний. – Назва з екрана.

20. Інноваційні технології навчання в сучасній школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.social-science.com.ua/jornal_content/263/cd3fb6ced6 94e820d6628f476500181b, вільний. – Назва з екрана.

21. Канівець В. І. Життя ґрунту / В. І. Канівець. – К. : Аграрна наука, 2001. – 132 с.

22. Конвенція про біологічне розмаїття : громадська обізнаність і участь / Товариство «Зелена Україна». – К. : Стилос, 1997. – 154 с.

23. Коротун І. М. Географія Рівненської області / І. М. Коротун, Л. К. Коро тун. – Рівне, 1996. – 274 c.

24. Кучерявий В. А. Природная среда города / В. А. Кучерявий. – Львів : Вища школа, 1984. – 144 с.

25. Магура Н. Л. Біологія навколишнього середовища / Н. Л. Магура. – К., 2001. – 96 с.

26. Методичний посібник з визначення якості води. – К., 2002. – 52 с.

27. Назарук М. М. Основи екології та соціоекології : навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. / М. М. Назарук. – Львів : Афіша, 2000. – 256 с.

28. Назарук М. М. Практикум із основ екології та соціології : навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. / М. М. Назарук, Б. В. Сенчина. – Львів : Афіша, 2000. – 116 с.

29. Основи екологічних знань / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Кості ков. – К. : Либідь, 2000. – 336 с.

30. Перспективні освітні технології : наук.-метод. посіб. / за ред. Г. С. Сазо ненко. – К. : Гопак, 2000. – 560 с.

31. Про охорону навколишнього середовища : Закон України : станом на 25 червня 1991 року [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12, вільний. – Назва з екрана.

32. Пустовіт Г. П. Дослідницька робота учнів з екології в позашкільних установах : навч.-метод. посіб. / Г. П. Пустовіт. – К. : АПН України, 1996. – 126 с.

33. Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Г. П. Пустовіт. – Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.

34. Сзабова С. Экоигры в школе и вне школы / С. Сзабова. – К. : ЭХО-Восток, 1995. – 50 с.

35. Хімко Р. В. Досліджуємо малі річки / Р. В. Хімко. – К. : Інститут екології Національного екологічного центру України, 1997. – 66 с.

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше