Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ГО «СПРИЯННЯ ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ»

 

Куроченко І. І.

керівник Екологічного центру

Рівненського міського Палацу дітей та молоді,

керівник гуртка-методист .

Рискова В. Г.,

керівник Ресурсного центру

з екологічної освіти

Рівненського міського Палацу дітей та молоді,

методист


ВІД МАЛОГО ВІДКРИТТЯ ДО ВЕЛИКОЇ НАУКИ:

СУЧАСНІ ДАНІ ДОСЛІДЖЕНЬ КОМПОНЕНТІВ

ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 

Навчально-методичний посібник на допомогу учителям природничих дисциплін,
керівникам гурткової роботи екологічного спрямування
Навчально-методичний посібник на допомогу
учителям природничих дисциплін,
керівникам гурткової роботи екологічного спрямування

 

 


Рівне

2016


Автори:

Куроченко І.І. – керівник Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник гуртка-методист, відмінник освіти України;

Рискова В.Г. – керівник Ресурсного центру з екологічної освіти та виховання Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник гуртка-методист, відмінник освіти України.

Куроченко І.І.

Від малого відкриття до великої науки: сучасні дані досліджень ком-понентів природно-територіального комплексу Рівненської області : навчально-методичний посібник на допомогу учителям природничих дисциплін, керівникам гурткової роботи екологічного спрямування / І.І. Куроченко, В.Г. Рискова. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 130 с.

Пропонований посібник представляє добірку історичних відомостей про дослід-ження компонентів природно-територіального комплексу України та Рівненської об-ласті, методик та результатів сучасних досліджень проведених педагогами та вихо-ванцями Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді впродовж 2009-2016 рр.

Матеріали посібника можуть використовуватись під час навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, гуртках, секціях, факультативах еколого-натуралістичного напряму; для закладання бази моніторингових досліджень за компонентами ПТК; для розбудови природно-заповідної мережі Рівненської області; для організації турисько-краєзнавчих маршрутів.

Видання посібника здійснено в рамках міжнародного проекту «Молодь та ГО назустріч сталому розвитку» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, німецької громадської організації «DRA», громадської організації «Екоклуб».


ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Організаційно-технологічні засади дослідницької діяльності

РОЗДІЛ 2. Дослідження раритетних видів флори

РОЗДІЛ 3. Дослідження орнітофауни

РОЗДІЛ 4. Дослідження вікових дерев

РОЗДІЛ 5. Дослідження мікофлори

РОЗДІЛ 6. Дослідження малих річок

РОЗДІЛ 7. Дослідження заплавних лук 


ПЕРЕДМОВА

На будь-якій ділянці нашої планети існують всі компоненти природи: гірські породи, рельєф, атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослини й тварини. Всі вони взаємопов’язані. Природним компонентам певної території притаманні свої ознаки, процеси та закономірності розвитку, завдяки яким формуються унікальні природно-територіальні комплекси.

Впродовж останніх десятиліть людина активно втручалась у процеси розвитку природних комплексів, завдаючи руйнівних наслідків для них. Зміна одного з природних компонентів обов’язково призводила до зміни всіх інших, а врешті й до зміни всього природно-територіального комплексу. Одними із пріоритетних завдань сьогодення є дослідження стану окремих компонентів та розробка заходів щодо їх збереження та відтворення заради існування цілісності природних комплексів.

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти, який направлений на формування у дітей знань про навколишнє середовище, залучення до дослідницької та практичної природоохоронної діяльності, надає можливості у вирішенні проблем управління природно-територіального комплексу регіону. Процес залучення дітей та молоді до дослідницької діяльності передбачає проведення пошукових й дослідницьких експедицій, моніторинг окремих компонентів навколишнього середовища та природних явищ, обробку отриманих даних і використання їх для освітнього процесу, створення сучасної бази даних, організації просвітницької роботи, обміну досвідом, участі у національних та міжнародних програмах із дослідження довкілля та раціонального природокористування.

Посібник складається із розділів, які містять інформацію про особливості природного компоненту, що досліджувався, його місце та значення у природно-територіальному комплексі регіону; історію досліджень в Україні та Рівненській області; актуальність досліджень та їх практичне значення; методики проведення досліджень; результати сучасних досліджень, проведених педагогами та вихованцями Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді впродовж 2009-2016 рр.

Автори посібника висловлюють щиру подяку Володимирцю Віталію Олександровичу, канд. біол. наук, доценту кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Національного університету водного господарства та природо-користування за плідну співпрацю у проведенні досліджень.

В посібнику представлені фотографії, зроблені під час проведення польових досліджень педагогами та вихованцями Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді: Іриною Куроченко, Варварою Рисковою, Владиславом Гедзюком, Поліною Рисковою.

 

Завантажити: Куроченко І. І, Рискова В. Г. Від малого відкриття до великої наукисучасні дані досліджень ком-понентів природно-територіального комплексу Рівненської області (.pdf)

 

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1. Андрієнко Т.Л. Край лісів та імлистих боліт / Т.Л. Андрієнко, Г.М. Антонова, А.В.Єршов. – Львів : Каменяр, 1988. – 86 с.

2. Андрієнко Т.Л. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны / Т.Л. Андрієнко, Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К. : Наук. думка, 1983. – 216 с.

3. Андриенко Т. Л. Геоботанические исследования : научная программа. 4.2 – гл. 4 / Т. Л. Андриенко. – Мелитополь, 1995 – С.158-165.

4. Атлас Ровенской области. – М.: ГУГК, 1985, – 32 с.

5. Балашов Л.С. Антропогенні зміни, оптимізація використання та охорона трав'янистої рослинності Полісся і Лісостепу України: Дис. ... д-ра біол. наук у формі наук. доповіді: 03.00.05 / АН України. – К., 1994. – 48 с.

6. Балашов Л.С., Сипайлова Л.М., Соломаха В.А., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Типология лугов Украины и их рациональное использование. – К.: Наук. думка, 1988. – 238 с.

7. Беднова О.В. Интегральная оценка состояния лесов на примере Фили-Кунцовского Лесопарка : Экология, мониторинг и рациональное природо-пользование / О.В. Беднова, Т.В. Шарапа. – М. : МГУЛ, 1998. – 198 с.

8. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практикум : навч. посіб. / Г. О. Біляв-ський, Л. І. Бутченко. – К. : Лібра, 2004. – 368 с.

9. Боговін А.В., Давидюк О.М. Морфометричні особливості багаторічних трав та їх роль у формуванні вертикальної структури лучних фітоценозів / А.В. Боговін, О.М. Давидюк // Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. – 2001. – Вип. 2. – С. 47-52.

10. Борейко В.Е. История охраны природы Украины : ХХ век / В.Е. Борейко. – 1980, изд.– К. : КЭКЦ, 2001. – 544 с.

11. Буйволов Ю.А. Методика оценки жизненного состояния леса : метод. пособ. / Ю.А. Буйволов, М.В. Кравченко, А.С. Боголюбов. – М., 1998. – 25 с.

12. Вальтер Г. Растительность земного шара: эколого-физиологическая характеристика / Г. Вальтер. – М., 1968, - т.1. – 551 с.

13. Гриб Й. В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління) : навч. посіб. – Т.1 / Й. В. Гриб, М. О. Клименко, В. В. Сондак. – Рівне : Рівненський державний технічний університет, 1999. – 348 с.

14. Гриб Й. В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем : лабо-раторний практикум. – Т.2 / Й. В. Гриб, М. О. Клименко, В. В. Сондак, Л. В. Вол-кова. – Рівне : Рівненський державний технічний університет, 1999. – 200 с.

15. Деревья : справочник / пер. с итал. Н. М. Сухановой. – М. : ООО «Издательство Астрель», 2004. – 319 с.

16. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / В. С. Джигирей. – К. : Знання, 2006. – 203 с.

17. Дослідницька робота школярів з біології : навчально-метод. посіб. / за заг. ред. к.б.н. С. М. Панченка, Л. В. Тихоненко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 368 с.

18. Дубына Д.В. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды / Д.В. Дубына, С. Гейни и др. – К. : Наук. думка, 1993. – 436 с.

19. Екологія: теоретичні основи і практикум / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоз-децький, З. Я. Козак. - Львів. : Магнолія плюс, 2004. – 328 с.

20. Экология города : учебник / под общей ред. Ф. В. Столберга. – К. : Либра, 2000. – 464 с.

21. Жизнь растений /Под ред. А. Л. Тахтаджяна. – М. : Просвещение, 1982.

22. Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолин и ее генезис / Б.В. Заверуха. – К. : Наук. думка, 1985. – 192 с.

23. Зуб Л. М. Малі річки України: характеристика, сучасний стан, шляхи збереження. [Електронний ресурс] / Л. М. Зуб, Г.О. Карпова. - Режим доступу : http://uarivers.net/ukr_rvrs/rivers.htm, вільний. – Назва з екрана.

24. Клименко М.О. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, екологія, управління) / М.О. Клименко, С.С.Трушева, Ю.Р. Гроховська. – Рівне : Волинські обереги, 2004. – т.3. – 207 с.

25. Козій Г.В. Природні кормові угіддя Луцько-Ровенського лісостепового району // Вісник Львів. у-ту. Серія біол. – 1964.

26. Коротун І. М. Географія Рівненської області / І. М. Коротун, Л. К. Коротун. – Рівне, 1996. – 274 c.

27. Краснов В. П. Атлас рослин-індикаторів і типів лісорослинних умов Українського Полісся / В. П. Краснов, О. О. Орлов, М. М. Ведмідь / за ред. д.с-г.н., проф. В. П. Краснова. – Монографія. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2009. – 488 с.

28. Край лісів та імлистих боліт / Т. Л. Андрієнко, Г. М.Антонова, А.В. Єршов. – Львів : Каменяр, 1988. – 86 с.

29. Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР / Б. А. Кузне-цов. – М. : Просвещение, 1974. – 286 с. – ІІ ч.

30. Кучерявий В. А. Природная среда города / В. А. Кучерявий . – Львів : Вища школа, 1984. – 144с.

31. Лабораторний та польовий практикум з екології / І. В. Бейко, В. М. Боголюбов, І. Г. Вишенська та ін. / за ред. Я. П. Дідуха, В. П. Замастяна. – К. : Фітосоціоцентр, 2000. – 216 с.

32. Магура Н. Л. Біологія навколишнього середовища / Н. Л. Магура. – К., 2001. – 96 с.

33. Малі річки України : довідник / А. В. Яцик, Л. Б. Бишовець, Є. О. Богатов та ін. / за ред. А. В. Яцика. – К., 1991. – 68 с.

34. Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины / В.И. Мельник. – К. : Фитосоциоцентр, 2000. – 212 с.

35. Методичний посібник з визначення якості води. – К., 2002. – 52 с.

36. Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем. – К., 2002. – 68 с.

37. Морозюк С. С. Трав’янисті рослини України / С. С. Морозюк, В. В. Протопопова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 216 с.

38. Мусієнко М.М. Методи дослідження вищих водних рослин : навч. посіб. до лабораторних занять з фізіології водних рослин. / М. М. Мусієнко, О.П. Ольго-вич. – К. : Фітосоціоцентр, 2005.

39. Основи екологічних знань / Г. О. Білявський, Р. С.Фурдуй, І. Ю.Костіков. – К. : Либідь, 2000. – 336 с.

40. Определитель высших растений Украины. – К. :Наук. думка, 1987. – 548 с.

41. Определитель растений лесов УССР / под ред. А. Л. Бельгарда. – К. : Высш. школа, 1984. – 344 с.

42. Основи спостережень за станом довкілля : навчально-метод. посіб. / за заг. ред. к.б.н. С.М. Панченка, Л.В. Тихоненко. – Суми : Університетська книга, 2013. –352с.

43. Оцінка екологічного стану водойм методами біоіндикації / Г. Карпова, Л. Зуб, В.Мельничук, Г. Проців. – Бережани, 2010. – 32 с.

44. Панченко С.М., Тихенко Л.В. Дослідницька робота школярів з біології / С.М. Панченко, Л.В. Тихенко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 368 с.

45. Природа Ровенської області / під ред. К.І. Геренчука. – Львів : Видавн. об’єдн. «Вища школа» при ЛДУ, 1976. – 156 с.

46. Природні лучні угіддя Українського Полісся / за ред. Д.Я. Афанасьєва. – К. : Наукова Думка, 1982. – 452 с.

47. Природно-заповідний фонд Рівненської області / під ред. Ю. М. Грищенка. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 216 с.

48. Программа GLOBE (глобальное обучение и наблюдения с целью улучшения окрежающей среды) : руководство для учителей. –1997. – 782 с.

49. Пустовіт Г. П. Дослідницька робота учнів з екології в позашкільних установах : навч.-метод. посіб. / Г. П. Пустовіт. – К. : АПН України, 1996. – 126 с.

50. Пустовіт Г. П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах : навч.-метод. посіб. / Г. П. Пустовіт. – Кіровоград : Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2003. – 146 с.

51. Раменский Л.Г.Оценка экологических характеристик лугов по растительному покрову [Електронний ресурс] /Л.Г. Раменский. - Режим доступу : http://karpolya.ru/uploads/fajly/09luga.pdf, вільний. – Назва з екрана.

52. Собко В.Г. Орхідеї України / В.Г.Собко. – К. : Наук. думка, 1989. – 176 с.

53. Сухомлин М. М. Гриби України : атлас-довідник / М. М. Сухомлин, В. В. Джаган.– К. : КМ Publishing, 2013. – 224 с.

54. Термена Б. К. Лісознавство з основами лісництва : навч. посіб. для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Б. К. Термена. – Чернівці : «Книги – ХХІ», 2004. – 160 с.

55. Тлумачний словник: екологія / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. – К. : Либідь, 2004. – 376 с.

56. Фесенко Г.В. Птахи фауни України : польовий визначник / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей. – К., 2002. – 414 с.

57. Хімко Р. В. Досліджуємо малі річки / Р. В. Хімко. – К. : Інститут екології Національного екологічного центру України, 1997. – 66 с.

58. Хімко Р. В. Методика визначення стану річки за візуальною оцінкою системи характерних параметрів річки та її заплави. [Електронний ресурс] /Р. В. Хімко. – Режим доступу: http://uarivers.net/mrecom/mr_1.htm, вільний. – Назва з екрана.

59. Хорология флоры Украины : справ. пособие / А.И. Барбарич, Д.Н. Доброчаева, О.Н. Дубовик и др. – К. : Наук. думка, 1986. – 272 с.

60. Хотулева О.В. Экологическая оценка состояния деревьев в городе / О.В. Хотулева, А.А.Колонцов. – Биология в школе, вип. № 5, 2005. – С. 48-56.

61. Червона книга України: рослинний світ / ред. Я. П. Дідуха. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.

62. Школьный экологический мониторинг : учебно-метод. пособ. / под ред. Т.Я. Ашихминой. – М. : АГАР, 2000. – 386 с.

63. Школьный определитель растений : справочное издание. – 2-е изд., доп. / Е. Я. Елин, Л. Г. Оляницкая, С. И. Ивченко. – К. : Рад. шк., 1988. – 368 с. – На укр. яз.

64. Шнайдер С. Л. 500 выдающихся деревьев Украины / С. Л. Шнайдер, В. Е. Борейко, Н. Ф. Стеценко. – К. : Лотос, 2011. – 203 с.

65. Якубенко Б.Є. Сучасний стан та перспективи поліпшення природних кормових угідь Лісостепу України // Науковий вісник НАУ. – 1998. – Вип. 7. – С. 96-103.

66. Якубенко Б.Є. Флористичний аналіз природних кормових угідь Лісостепу України // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип. 50. – С. 55-66.

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше