Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Острозької районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Навчально-виховний комплекс

Грем’яцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівІвченко-Чехолка Ю.В.

вчитель англійської мови,

Грем'яцької ЗОШ І-ІІІ ст.

Острозького районуПатріотичні акварелі

 

Методичний посібник для класного керівника
з національно-патріотичного виховання
Методичний посібник для класного керівника
з національно-патріотичного виховання

 

image004


ОСТРОГ - 2017

 


ББК 74.200.522

І  47

Івченко-Чехолка Ю.В. Патріотичні акварелі. / Методичний посібник. – Острог, 2017 – 72 с.

Посібник підготовлено класним керівником Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Юлією Вікторівною Івченко-Чехолка.

У виданні вміщено теоретичний і практичний матеріал щодо організації патріотичного виховання в школі.

Матеріли посібника рекомендовано заступникам директора з виховної роботи, педагогам-організаторам, класним керівникам.


Рецензенти: Остапчук Ж.А., методист районного методичного кабінету відділу освіти Острозької районної державної адміністрації.


Розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної ради

районного  методичного кабінету відділу освіти

Острозької районної державної адміністрації

(Протокол № 3 від 06.12.2016  року)

 

© Івченко-Чехолка Ю.В. Патріотичні акварелі, 2017.


З М І С Т

Вступ ………………………………………………………………….. 4
 Розділ 1. Теоретичні основи патріотичного виховання …………… 10
1.1. Патріотизм: поняття та мета……………………………………. 10
1.2. Методи, засоби і форми патріотичного виховання…………… 13

Розділ 2. Впровадження інновацій у виховній роботі …………….. 19
2.1. Сучасна діяльність класного керівника…………………….…… 19
2.2. Інноваційні прийоми та хмарні технології при проведенні виховної роботи……… 21

Розділ 3. Співпраця вчителів і батьків, громадськості у вихованні дітей…………… 27
Розділ 4. Патріотичні заходи ……………………………………….. 35
4.1. Методична розробка батьківських зборів………………………. 35
4.2.  Колективні форми професіональної взаємодії………………… 40
4.3. Виховні заходи з національно-патріотичного виховання…….. 43

Висновки ………………………………………………………...…… 61

Використана література …..………………………………………… 65

Додатки……………………………………………………………….. 68

 

ВСТУП

Сучасний період соціально-економічного розвитку суспільства докорінно змінив вимоги до рівня вихо­вання молодої людини, яка вступає у самостійне жит­тя. На сучасному етапі розбудови українського суспільства нагальною постає потреба виховувати дітей і молодь на таких морально-духовних цінностях, що сприятимуть формуванню людини, яка буде жити за законами добра, справедливості, чесності, гуманізму.

Сучасна школа вимагає переосмислення системи виховання, оновлення змісту духовного відродження особистості на основі гуманізації, життєдіяльності учнів, створен­ня сприятливих умов для його самореалізації в різних видах творчої діяльності. Сьогодні особливої актуаль­ності набувають питання формування духовно розви­неної творчої особистості.

Мета виховання в сучасній українській школі — від­новити споконвічну шляхетність українського народу, його національну гідність та самосвідомість, високу моральність, працелюбність тощо.

Стан духовності суспільства в Україні сьогодні викли­кає занепокоєння. Безвідповідальність, соціальна апа­тія, моральне банкрутство, зневага до законів станов­лять, на жаль, глобальну соціальну проблему. Культи­вуються матеріальні потреби, знецінюються одвічне: любов, сім’я, культурні цінності. Як наслідок — криза моральності. Тому одне з першочергових і невідклад­них завдань, яке стоїть сьогодні перед освітою, перед суспільством та кожною сім’єю — змінити бездуховну систему цінностей, ідеалів та інтересів підростаючого покоління.

Наслідуючи духовні ідеали українського наро­ду, підростаюче покоління має шанс зробити майбутнє гідним людини-творця, а не спо­живача, людини-героя, а не егоїста, людини мудрої, а не примітивної.

Духовний розвиток — це виклик примітивізму, егоїзму та споживацтву.

Високодуховна людина є надзвичайно цінною для суспільства і людства. Адже все, чим користуються сьогодні споживачі, винайшли духовні особистості; всі права і свободи, за якими живе розвинене суспільство, відстояли своїми подвигами духовні особистості; всі знання, які батьки передають дітям, зберегли та при­множили духовні особистості.

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський писав: «Виховання за своєю суттю — це керівництво духовним становленням людської особистості». Ця думка стала пріоритетною під час створення виховної системи класу.

Дитина — це диво, яке живе поруч із нами. Як зробити це диво світлим, щасливим, духовно розвиненим? Це питання хвилює наше суспільство.

В основі своєї педаго­гічної діяльності як класний керівник поєднала пріо­ритети, ціннісні домінанти духовності, які прослідковуються в наукових працях відомих педагогів, психологів, соці­ологів, філософів: М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, К. Роджерса, Я. А. Коменського, К. Д. Ушинського, Ю. Б. Гіппенрейтер.

У своїй роботі я  враховувала такі напрями виховної діяльності класу:

 • формування морально-ціннісних взаємин;
 • формування духовної культури;
 • розвиток художньо-естетичної культури;
 • розвиток емоційної сфери.

Орієнтирами діяльності класу стали:

 • традиції народної педагогіки;
 • система цінностей людини, що є імунітетом її вчинків;
 • високий рівень духовної культури;
 • здатність до креативності.

За словами видатного українського вченого, основопо­ложника ідей народної педагогіки М. Стельмаховича, «виховання є переданням найкращих моральних запо­вітів попередніх поколінь для того, щоб із дитини роз­вилась Людина».

Тому першочерговим завданням сьогодення, на мою думку, є розвиток духовних цінностей дитини. Своєрідним наріжним каменем духовної спрямованості особистості є цінніс­на орієнтація. До духових цінностей можна віднести цінності гуманістичні, естетичні, екологічні, цінності пізнання, самовдосконалення та самореалізації осо­бистості.

Принципи, якими керуюся у своїй роботі:

 • духовної спрямованості;
 • гуманізації;
 • креативності (творчості);
 • культуровідповідності;
 • естетичний;
 • морально-ціннісних орієнтацій.

На розвиток духовності великий вплив має те, наскільки  ми вміємо постійно підтримувати почуття самоцінності дитини. Дитині потрібно, щоб її любили, визнавали, поважали, щоб вона була комусь потрібною і близькою, щоб могла себе реалізувати, розвивати свої здібності, самовдосколюватись.

У кожної дитини — свої бажання, уявлення про світ. Вони всі такі різні і неповторні, але жити їм потрібно всім в одному суспільстві. Тому пропоную своїм вихо­ванцям позитивного їх співіснування в колі спілкування (у сім’ї, у школі, серед друзів, з бать­ками).

Життя класного колективу будуємо за такими законами:

 • повага до інших людей;
 • толерантність;
 • уміння жити за загальним принципом «стався до людей так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе».

Домінантами духовного спілкування  є поняття «духовність», «духовне спілкування», «любов», «милосердя», «повага».

Людина прагне духовного спілкування й отримує від цього насолоду.

На серці що лежить у тебе, друже.

Відкрий же душу — можеш все сказати,

Щоб не лишилось серед нас байдужих,

Щоб ми могли душі храм будувати, —

Девіз вихованців класу.

Щоб життя приносило радість, робило людей щас­ливими, кожна Людина повинна вчитися духовності. Якщо ми цеглинку за цеглинкою будуватимемо своє духовне спілкування, свою Країну любові, то в майбутньому ми матимемо надзвичайний витвір мисте­цтва — храм людської духовності.

В основі моделі виховної системи класу «Собор душі» є розвиток морально-ціннісних орієнтацій осо­бистості, що відбуваються послідовно за такими рівнями:

 • рівень самоствердження, любові до себе;
 • рівень сімейних цінностей, любові до батьків, рідних;
 • рівень громадянської активності, любові до народу, держави;
 • рівень загальнолюдських цінностей, любові до людства. Основним принципом четвертого кроку є так зване біблейське «золоте правило»: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі»;
 • рівень духовності реалізує єдність людини з усім організмом Усесвіту.

Г. Сковорода зазначав, що духовно розвинена людина протягом свого життя повинна опанувати ці рівні.

Модель виховної системи класу «Собор душі» — це ставлення до особистості учня, гуманізація виховного процесу, демократизація сто­сунків у класному колективі. Вона допомагає готувати учнів до подальшого життя, виявляти їх життєву ком­петенцію, громадянську позицію, забезпечує їх право бути вільними, але відповідальними людьми.

Сприяння підвищенню ролі учнівського самовряду­вання в організації життєдіяльності класу є одним із завдань виховної системи.

Основна мета учнівського самоврядування — вихован­ня в учнів активної життєвої позиції, співробітництва, довіри, взаємоповаги.

Діти активно працюють у центрах — центр «Навчання», центр «Дозвілля», центр «Праці», центр «Здоров’я», центр «Милосердя». Робота центрів поступово формує соціальне середовище класу, робить дитячий колектив територією краси, любові, духовності.

Сім’я — важливе середовище життя дитини. Виховний процес неможливий без співпраці вчителя з батьками. Головка мета виховної системи класу — формування вмінь спілкування у ланцюжку «класний керівник — учні — батьки» для забезпечення гармонії між школою і родиною.

Безперечно, клас не є родиною, але своєю життєді­яльністю він наблизився до родинного середовища, де дитину цінують, турбуються про її духовне здоров’я, утверджують добро, милосердя, любов.

Батьки класу зацікавлені у вихованні духовності дитини, тому сили класного керівника потроюються. Співпраця з батьками дає гарні результати: клас живе в атмосфері любові, радості, добра і комфорту; кожна дитина перебуває в постійному внутрішньому русі, розвиває свої особистостісні якості на підґрунті духовності, гармонізації і гуманізації взаємовідносин. Робота з батьками забезпечує формування ціннісного ставлення до дитини, формує ціннісні орієнтації розуміння того, що життя дитини — найвища цінність. У результаті сім’я теж стає духовним осередком, територією любові.

Модель виховної системи класу

Девіз вихованців класу

На серці що лежить у тебе, друже.

Відкрий же душу — можеш все сказати,

Щоб не лишилось серед нас байдужих,

Щоб ми могли душі храм будувати.


Провідна ідея виховної системи класу:

 •   формування духовності як провідної якості особистості 
 •   формування духовних потреб особистості
 •   становлення у дитини системи домінуючих мотивів, що відповідають нормам духовності, визначають її стосунки з оточуючими людьми.
 •   становлення дитини як особистості шляхом самопізнання.

image010

Сприяє та забезпечує:

 •   допомагає готувати учнів до подальшого життя;
 •   виявляти їх життєву компетенцію, громадянську позицію;
 •   забезпечує їх право бути вільними, але відповідальними людьми;
 •   сприяє реалізації духовних ціннісних орієнтацій особистості.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Березін А.М. Психологічні чинники формування національної свідомості. // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 10. – С. 54-56.
2. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України. – К., 2003.
3. Головінський І. Національна свідомість як рушійна сила державотворення. Психологічна інтерпретація. – К., 2004.
4. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави. //Рідна школа. – 2001. – № 2.
5. Єрмоленко С. Мова і українознавча свідомість. – К., 2007.
6. Калакура Я. Історична пам’ять як чинник самоідентифікації українців. // Українознавство. – 2004. – Ч.3-4. – С. 206-210.
7. Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К., 2005.
8. Кононенко П. Свою Україну любіть... – К., 1996.
9. Короткий оксфордський політичний словник: Перекл. з англ. – К., 2006.
10. Коць Т. Національно-мовне виховання в родині і школі.           // Українознавство. – 2007. – № 4.
11. Кресіна І.О. Українська національна свідомість – К., 1998.
12. Обушний М.І., Коваленко А.А., Ткач О.І. Політологія. Довідник. – К., 2004.
13. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2003. – С. 185-186.
14. Педагогічний словник. – К., 2001. – С. 356.
15. Политическая энциклопедия: В 2 Т.- Т. 2. – М., 2000. – С.125.
16. Попок А. Розвиток політичної свідомості українців в історичному контексті тоталітарної спадщини. // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 115-120.
17. Ситник В. М. Міхновський про формування національної свідомості особистості як суб’єкта українського державотворення.               // Визвольний шлях. – 2006. – № 12. – С. 78-88.
18. Ситник П.К., Дербак А.П. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні. – К., 2004.
19. Ярошенко Л.В. Соціально-філософський вплив формування етнонаціональної свідомості в Україні. – К., 2005.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
 
Інститут проблем виховання НАПН України ipv.org.ua/publications/zbirnuk.html.
Український науково-методичний центр практичної психології та соціальної роботи psyua.com.ua.
Український інститут національної пам’яті memory.gov.ua/publication.
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка uisr.org.ua.
Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського nuou.org.ua/nauka/naukovi-publikatsii.html.
Рада Європи (посібник «Демократичне управління школою) http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/EDCPACK_EN.asp.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (методичний посібник «Роль педагога в посиленні патріотичного виховання») moippo.mk.ua/index.php/vixovna-robota.
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (досвід роботи педагогічних працівників Черкащини та методичні брошури з патріотичного виховання дітей та учнівської молоді) http://library.ippro.com.ua.
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді ukrjuntur.org.ua.
Ліга старшокласників Черкащини liga.ed-sp.net.
Пластовий портал plast.org.ua.
Благодійний фонд «Героїка» http://geroika.org.ua/
Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну» http://stop-war.org.ua/rekom.php; http://stop-war.org.ua.
Історична правда istpravda.com.ua.
Лікбез likbez.org.ua.
Пам’ятаємо загиблих memorybook.org.ua.
Центр досліджень визвольного руху cdvr.org.ua.
Документальний серіал «Наша Скриня» www.fayloobmennik.net/3781087.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше