Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Підготовка вчителів до навчання дітей з особливими освітніми потребами як вектор розвитку післядипломної педагогічної освіти


Яценюк Л.І.

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

‒ Метою викладеного матеріалу є розкриття деяких аспектів питання підготовки вчителів до навчання дітей з особливими освітніми потребами в післядипломній педагогічній освіті, актуалізація проблематики.

‒ На сучасному етапі розвитку України соціальне замовлення в галузі післядипломної педагогічної освіти потребує нової філософії, найважливішим принципом якої є гуманізація суспільних взаємин. Це орієнтує навчальний процес вищої школи на формування особистості педагога, свідомості та мислення.

‒ Проблема підготовки вчителів до навчання дітей з особливими освітніми потребами багатоаспектна, є неперервним і тривалим в часі процесом. Перш за все йдеться про професійну, особистісну та психологічну підготовку педагогів до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

‒ На нашу думку, на сьогоднішній день ця проблема стоїть досить гостро і потребує розробки науково та практично обґрунтованих шляхів її вирішення.

‒ Аналіз наукової літератури показує, що поняття «підготовка» практично не зустрічається в самостійному значенні і частіше за все має значення в контексті певної професії, до якого воно належить.

‒ Е.Зеєр, характеризуючи стадії професійного становлення фахівця, зазначає, що професійна підготовка – це формування системи професійних знань, умінь, навичок, а також професійно важливих і соціально значущих якостей особистості, придбання досвіду вирішення типових професійних задач, формування професійної спрямованості особистості.

‒ Забезпечення освітнього процесу кваліфікованими кадрами передбачає наявність у педагогів готовності до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

‒ Науковці С.Альохіна, М.Алексєєва, Є.Агафонова готовність педагога до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку розглядають через два показники:

 1. професійна готовність;
 2. психологічна готовність.

Структура професійної готовності має такі складові:

 • інформаційна готовність;
 • володіння педагогічними технологіями;
 • знання основ психології та корекційної педагогіки;
 • знання індивідуальних відмінностей дитини;
 • знання індивідуальних особливостей дітей з різними порушеннями у розвитку;
 • готовність до професійної взаємодії і навчання.

Структура психологічної готовності:

 • емоційне прийняття дітей з різними типами порушень у розвитку прийняття – відторгнення);
 • готовність залучати дітей з різними типами порушень до діяльності;
 • задоволеність власною педагогічною діяльністю.

‒ Кількість дітей з особливостями психофізичного розвитку в Україні щороку збільшується, зокрема в Рівненській області нараховується 14 781 дитина з особливими освітніми потребами. Анкетування педагогів виявляє недостатній рівень володіння відповідними знаннями та вміннями щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлює актуальність проблеми.

‒ Висновки: таким чином, підготовка педагога в умовах закладу післядипломної педагогічної освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами має забезпечити його ґрунтовними знаннями з корекційної педагогіки, спеціальної психології, методик корекційної роботи, корекційним компонентом застосування методів спеціальної дидактики та виховання, способами проектування і реалізації корекційних завдань залежно від типу уроку, нозоології, індивідуальних особливостей дитини.

 

Література:

 1. Алехина С.В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании / С.В.Алехина, М.Н.Алексеева, Е.Л.Агафоова // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – С. 83-91.
 2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ф.Зеер. – 2-е изд. стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 240 с.
 3. Ярощук Н. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти / Н.Ярощук, О.Мельничук // Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії // Зб. тез. доп. / Редкол.: В.В.Засенко, А.А.Колупаєва, Н.І.Лазаренко, З.П.Ленів. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016. – С. 382-384.

 

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше