Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Острозька академія"

Державний вищий навчальний заклад

"Університет менеджменту освіти" НАПН України

 

image002 

 

Навчальна програма підготовки вчителів курсів

духовно-морального спрямування 

(на основі християнського віровчення)

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1/11-9568 від 06.06. 2013 року)

 

 

КИЇВ-ОСТРОГ-2012


 

Розробники: 

Жуковський В.М., доктор педагогічних наук, професор, науковий керівник програми 

Влад М.В., магістр богослов’я

Голянчук Р. М., магістр богослов’я

Головін С.Л., доктор богослов’я 

Євтодюк А.В., кандидат філософських наук

Ковальчук Н. Д., доктор філософських наук, професор 

Шаправський С.А., кандидат історичних наук, доцент 

Макогнюк С.В., магістр управління навчальним закладом

Матласевич О.В., кандидат психологічних наук, доцент 

Ніколюк Н.Б., магістр педагогіки вищої школи

Огірко О.В., кандидат фіз.-мат. наук, ад’юнкт-професор, доцент 

Сіданіч І.Л., доктор педагогічних наук, професор університету

Стефанюк С.К., кандидат педагогічних наук, доцент 

Филипчук С.В., кандидат історичних наук, доцент 

Рецензенти:  

Вепрук В.І., протоієрей, доктор богослов’я, перший проректор Буковинського православного університету імені Митрополита Євгена (Гакмана)

Жилюк С.І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія"

Юрченко В.М., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Рівненського інституту слов’янознавства

Сейко Н.А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Житомирського Державного університету ім. І.Франка

Рудь Н.В., методист Волинського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

Рекомендовано: Вченою радою Національного університету "Острозька академія" (протокол №7 від 24 лютого 2011 року)

Вченою радою ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

(протокол №11 від 28 листопада 2011 р.)

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-9568 від 06.06. 2013 року)

 

Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласних закладів післядипломної педагогічної освіти

 

Програма ухвалена

секцією післядипломної освіти

 

Рецензенти:

Федотова О.О., доктор історичних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Кисельов М.М., завідувач кафедри культури та соціальних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури

Жилюк С.І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія"

Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) / В.М. Жуковський, І.Л. Сіданіч та ін. – Острог-Київ : Видавництво Національного університету «Острозька академія» 2014. – 114 с.

Для використання в навчальному процесі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників обласних закладів післядипломної педагогічної освіти

ЗМІСТ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА…………………………………………5

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН……………………………..…11

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ………………………………….…...12

МОДУЛЬ 2. ІСТОРИКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ……….13

2.1. Основні релігії світу та їх морально-етичні вчення…………………13

2.2. Історія християнства ……………………………..…………………...14

2.3. Неорелігії……………………………………………………………….17

2.4. Наука і релігія………………………………………………………….20

2.5. Християнські свята ……………………………………………………21

2.6. Символіка християнської культури…………………………………..23

МОДУЛЬ 3. БОГОСЛОВСЬКІ ДИСЦИПЛІНИ……………………...27

3.1. Біблієзнавство….....................................................................................27

3.2. Основи теології………………………………………………………...32

3.3. Христологія…………………………………………………………….33

3.4. Морально-етичні цінності Старого і Нового Заповітів.

Реформація500 ……………………………………………………...……. 34

3.5. Християнська етика сімейного життя ………………...……………. 36

МОДУЛЬ 4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ……...38

4.1. Психологія релігії…………………………………..…………. ……...38

4.2. Основи християнської педагогіки…………………………………….40

4.3. Методика викладання курсу "Основи християнської етики школі".45

4.4. Методика викладання курсу "Християнська етика в українській культурі. 1 – 4 класи"……………………………………………………………50

4.5. Методика викладання курсу "Біблійна історія та християнська етика"……………………………………………………………………………56

4.6. Варіативні курси і авторські програми предметів духовно-морального спрямування в сучасній загальноосвітній школі……………..60

4.7. Духовна музика і спів на уроках з предметів духовно-морального спрямування …………………………………………………………………….64

МОДУЛЬ 5. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ……………….65

МОДУЛЬ 6. ПІДСУМКОВИЙ…………………………………………66

Іспитове випробування……………………………………………………67

Демонстрація уроків з предметів духовно-морального спрямування за програмою……………………….67

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ………………………………………….68

ДОДАТКИ…………………………………………………………………75

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Національна стратегія навчання та виховання підростаючого покоління в Україні потребує впровадження нової освітньої парадигми, мета якої полягає у всебічній підготовці молодої людини до життя в багатовимірному, швидкоплинному світі, що дедалі більше глобалізується. З цією цією метою українське суспільство звертається до християнської традиції і моралі – фундаменту сучасної європейської цивілізації та системи загальнолюдських морально-етичних цінностей. Сьогодні українське суспільство особливо потребує повернення до джерел виховання на християнських моральних цінностях. Їх запровадження у навчально-виховний процес є реальною альтернативою бездуховності, економічній, політичній та моральній кризам.

Виховання молоді на християнських моральних цінностях здійснюється через курси духовно-морального спрямування, до складу яких належать "Основи християнської етики", "Християнська етика в українській культурі", "Етика: духовні засади", "Біблійна історія та християнська етика" та інші. Головною метою викладання курсів є сприяння становленню духовної, моральної та інтелектуальної особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовність до компетентної участі в житті суспільства.

На відміну від інших дисциплін, які створюють умови переважно для професійного самовизначення, реалізація цілей і завдань предметів духовно-морального створює передумови для самовизначення у всій системі суспільних взаємин: економічних, соціальних, національних, політичних, культурно-світоглядних, міжособистісних.

Предмети духовно-морального спрямування потребують цілісної системипідготовки відповідних педагогічних кадрів. Оскільки в Україні відсутні вищі навчальні заклади, в яких ведеться підготовка вчителів з відповідним фахом, то існує нагальна необхідність у функціонуванні курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів з дисциплін духовно-морального спрямування, яка б охоплювала керівників шкіл, учителів суспільно-гуманітарного циклу предметів, організаторів позакласної і виховної роботи з учнями.

Метою програми підготовки вчителів для викладання курсів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах є ознайомлення з теорією та методикою викладання, зі змістом, завданнями, принципами, формами, методамита засобами духовно-морального виховання на засадах християнських цінностей, сприяння становленню християнських компетентностей школярів і громадянських компетентностей особистості.

Навчальну програму для підготовки вчителів з предметів духовно-морального спрямування розроблено з урахуванням Закону України „Про загальну середню освіту”, Концепції громадянського виховання особистості, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції 11-ти річної загальноосвітньої середньої школи, Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, а також національного та загальноєвропейського досвіду громадянської освіти.

Навчальна програма для вчителів побудована за кредитно-модульною системою. Вона розрахована на 216 годин роботи і включає аудиторну роботу, практику в школі, самостійне опрацювання навчальних дисциплін та іспитові випробування. Години на аудиторну та самостійну роботу можуть співвідноситися так: 50% (40%, 30 %)  на аудиторну роботу, 50 (60%, 70%) - на самостійну роботу в залежності від конкретних умов.

Основна увага зосереджується на основних проблемах виховання на християнських моральних цінностях і передбачає проведення різних форм занять, теоретичну, методичну та практичну підготовку, дозволяє оперативно враховувати професійні запити і потреби слухачів.

До проведення занять залучаються досвідчені науковці вищих навчальних закладів, працівники ОІППО, досвідчені педагогічні працівники закладів освіти України.Контрольно-оцінювальні заняття проводить координатор з фаху, представники адміністрації ОІППО.

Педагогічну практику ведуть вчителі освітніх закладів під керівництвом координатора з фаху.Педагогічна практика (аудиторна форма) передбачає демонстрацію фрагментів уроків, перегляд відеоматеріалів уроків, тренінги, розробка методичних рекомендацій, дидактичного матеріалу, вирішення проблемних педагогічних ситуацій, відбір матеріалів на науково-практичну конференцію, ділові ігри тощо.

Загальна педагогічна практика проводиться на базі навчальних закладів у формі відкритих занять або їхніх фрагментів.Допускається погодинна оплата за перевірку рефератів, творчих робіт у розмірі 4-6 годин на кожну групу слухачів.

Навчальні курси духовно-морального спрямування є частиною варіативної складової навчальних планів в 1-11 класах.

 

Компетентності, що набуті особою після опанування теоретичного матеріалу курсу

Після опанування теоретичного матеріалу курсу з питань християнської етики особи, які навчаються за Програмою, повинні знати:

- основні терміни та визначення християнської етики;

- мету, завдання, принципи, форми, методи предмет і концептуальні засади змісту основ християнської етики;

- зміст навчальних програм, підручників, структуру уроку основ християнської педагогіки в школі;

- різновиди та структурні характеристики християнських взаємин;

- основи біблієзнавства та богослов’я;

- основні релігії світу та їх морально-етичні вчення;

- історію розвитку християнства;

- символіку християнської культури;

- основи психології релігії та християнської педагогіки;

- методику викладання предметів духовно-морального спрямування;

- світовий та національний перспективний досвід викладання предметів духовно-морального спрямування;

- основи планування класної та позакласної роботи, основи теорії контролю та оцінювання, основи теорії формування навчальної компетенції;

- духовну спадщину класиків музики і співу на уроках предметів духовно-морального спрямування;

- сутність та історію головних християнських свят;

- християнський погляд на цнотливість до шлюбу та вірність в шлюбі;

- закон Божий про інтимні стосунки чоловіка и жінки.

 

Компетенції фахівця з питань викладання предметів духовно-морального спрямування (на основі християнського віровчення)

У професійній діяльності особа, яка опанувала теоретичним матеріалом програми й набула відповідних компетентностей, повинна вміти:

- характеризувати основні релігії світу та морально-етичні вчення політеїстичних релігій;

- розвивати релігійне та критичне мислення;

- пояснювати головні функції та завдання релігії, характеризувати міжконфесійний вимір суспільства;

- пояснювати суть основних понять із християнської етики;

- використовувати критичне мислення для прийняття зважених рішень у сфері християнських узаємин;

- тлумачити зміст навчальних програм, підручників, структуру уроку з християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в школі;

- використовувати педагогічні, наукові та спеціальні принципи викладання християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування ;

- аналізувати місце та роль християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в освітньому просторі України;

- усвідомлювати сутність старозавітних коренів християнської моралі;

- розуміти суть Нагірної проповіді Ісуса Христа та її відмінність від Декалогу;

- характеризувати провідні освітні складові християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в Україні;

- давати оцінку існуючих і діючих моделей викладання "Основ християнської етики";

- усвідомлювати джерело моральності;

- розрізняти громадянські, моральні та богословські чесноти;

- пояснювати основні категорії християнської етики;

- трактувати Ісуса Христа як істинний ідеал для наслідування;

- усвідомлювати подвійну сутність Ісуса Христа;

- розуміти принцип христоцентризму;

- вміти вести дискусію та орієнтуватись у проблемах християнсько-етичного виховання.

- вміти визначати мету, завдання, підходи, принципи, форми, методи викладання курсу християнської етики;

- усвідомлювати виховний потенціал змісту навчальних предметів предметів духовно-морального спрямування та розвиток умінь його реалізації;

- сприяти становленню християнських компетентностей педагогічних працівників та учнівської молоді;

- аналізувати позитивні та негативні наслідки дроблення на християнські конфесії;

- оцінювати вплив християнських стосунків на самовияв особистості в суспільстві;

- аналізувати історичне становлення християнських конфесій в Україні;

- об’єктивно оцінювати сучасну релігійну ситуацію в Україні, її тенденції та перспективи розвитку конфесій;

- аналізувати нетрадиційні релігійні рухи, нехристиянські релігії, неорелігії, християнські та неохристиянські культи;

- аналізувати зовнішні причини та внутрішні особливості української релігійної дійсності;

- розрізняти наукові факти й точки зору щодо них;

- використовувати принципи, методи та прийоми біблійної герменевтики для тлумачення змісту християнських першоджерел;

- аналізувати вплив християнського світогляду на наукову революцію;

- аналізувати наукові аргументи на користь існування Бога;

- співвідносити виникнення космосу, життя та людини з законами природи;

- розрізняти ознаки Розумного Задуму в природних системах;

- наводити приклади Розумного Задуму в природних системах;

- розуміти сутність поняття символу та символіки основних етапів розвитку світової культури;

- давати оцінку Біблії як універсальній теорії середньовічного символізму, працювати з біблійними текстами, аналізувати їх;

- визначати відмінності теології та філософії;

- відрізняти теїзм від пантеїзму, деїзму, політеїзму, атеїзму;

- розуміти зв’язок свята з історією християнської віри;

- визначати зв’язок Старого і Нового Заповітів;

- розуміти волю Творця на взаємовідносини між людьми з різною статтю;

- вміти відрізняти світське і біблійне поняття любові;  християнські принципи будування взаємовідносин та обов’язки подружжя у шлюбі;

- розуміти обов’язок дітей перед батьками; моральні та фізичні наслідки, сексуальної революції;

- усвідомлювати, що одностатеві стосунки – це розпуста і гріх проти сьомої заповіді;

- розуміти всю небезпеку для здоров’я пов’язану з безвідповідальним ставленням до інтимних стосунків;

- усвідомити християнський погляд на цивільний шлюб;

- визначати обов’язки дітей перед батьками і батьків перед дітьми.

- аналізувати комунікативно-навчальну функцію, яка складається з інформаційного, мотиваційно-стимулюючого та контрольно-корегуючого компонентів, тобто вміння кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми й засоби навчання основ християнської педагогіки; виховну функцію, тобто вміння вирішувати завдання морального, культурно-естетичного й соціального виховання учнів засобами християнської педагогіки; розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи формування та розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, його пізнавальних і розумових здібностей у процесі навчання основ християнської педагогіки; освітню функцію, тобто допомагати учням в оволодінні уміннями розширювати свій світогляд засобами християнської культури;

- здійснювати гностичну функцію, тобто аналізувати професійну й навчальну діяльність учнів, добирати підручники та посібники, прогнозувати труднощі засвоєння учнями християнських моральних цінностей; конструктивно-плануючу функцію, тобто планувати та творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому і процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання; планувати викладання основ християнської педагогіки; організаторську функцію (в органічному зв’язку з гностичною та конструктивно-плануючою функціями), тобто реалізовувати плани (поурочні, серії уроків, позакласних заходів) з урахуванням особливостей ступеня навчання; творчо розв’язувати методичні завдання у процесі навчання і виховання з урахуванням провідних характеристик учнів певного навчального закладу, вносити до планів методично-правильні корективи з метою досягнення бажаного результату, виходячи з цілей викладання морального спрямування в конкретному типі навчального закладу.

 

Після закінчення курсу педагоги повинні вміти реалізовувати: 

- гностичну функцію, тобто аналізувати професійну й навчальну діяльність учнів, добирати підручники та посібники, прогнозувати труднощі засвоєння учнями християнських моральних цінностей;

- конструктивно-плануючу функцію, тобто планувати та творчо конструювати навчально-виховний процес у цілому та процес навчання конкретного матеріалу з урахуванням особливостей ступеня навчання; планувати викладання "Основ християнської етики" та інших предметів духовно-морального спрямування ;

- організаторську функцію (в органічному зв’язку з гностичною та конструктивно-плануючою функціями), тобто реалізовувати плани (поурочні, серії уроків, позакласних заходів) з урахуванням особливостей ступеня навчання; творчо розв’язувати методичні завдання у процесі навчання й виховання з урахуванням провідних характеристик учнів певного навчального закладу, вносити до планів методично-правильні корективи з метою досягнення бажаного результату, виходячи з цілей викладання предметів духовно-морального спрямування в конкретному типі навчального закладу.


Завантажити: Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України (на основі християнського віровчення) / В.М. Жуковський, І.Л. Сіданіч та ін. – Острог-Київ : Видавництво Національного університету «Острозька академія» 2014. – 114 с. (Документ Word 2007)


Внесок членів авторського колективу в текст "Програми":

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету "Острозька академія". Науковий керівник програми. Автор розділу "Методика навчання основ християнської етики".

Влад Марія Василівна, магістр богослов’я, координатор курсів християнської етики при Чернівецькому ОІППО. Автор розділу "Методика навчання основ християнської етики".

Голянчук Р.М., магістр богослов’я. Автор розділів "Неорелігії", "Основи теології".

Головін Сергій Л., доктор богослов’я. Автор розділу "Наука і релігія".

Євтодюк А.В., кандидат філософських наук. Автор розділу "Християнська етика".

Ковальчук Наталія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор. Автор розділів "Символіка християнської культури", "Словник основних термінів".

Шаправський С.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія". Автор розділу "Символіка християнської культури".

Макогнюк Світлана Василівна, магістр управління навчальним закладом, спеціаліст релігієзнавства, спеціаліст музики. Автор розділу "Духовна музика і спів".

Матласевич О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології Національного університету "Острозька академія". Розділ "Основи психології".

Огірко Олег Васильович, кандидат фізико-математичних наук, ад’юнкт-професор, доцент кафедри філософії та політології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Автор розділів "Історія християнства", "Християнська етика", "Морально-етичне вчення основних релігій світу", "Словник основних термінів".

Сіданіч І.Л., кандидат педагогічних наук, доцент Інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Автор розділу "Методика навчання курсу "Християнська етика в українській культурі. 1 – 4 класи", «Основи християнської етики», «Біблійні історії та християнська етика».

Стефанюк С.К., кандидат педагогічних наук, доцент Харківського педагогічного університету ім. Г.Сковороди. Автор розділу "Християнська педагогіка".

Ніколюк Н.Б., магістр педагогіки вищої школи. Автор розділу «Християнські свята», «Християнська етика сімейного життя».

Филипчук Світлана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія". Автор розділу "Біблієзнавство".

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше