Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Міністерство освіти і науки України

Університет менеджменту освіти

 

 image002

 

Робоча навчальна програма

з дисципліни

“Основи християнської етики і моралі”

для магістрів напрямів:

7.01010401 – Професійна освіта (за профілем)

7.03050901 – Облік і аудит

7.02020701 – Дизайн

8.02020701 – Дизайн

 

 

 

УДК 241(075,8)

ББК 86,37

Ш - 37

Робоча навчальна програма складено на основі типової навчальної програми дисципліни „Основи християнської етики та моралі”  та вибіркової програми дисциплін циклу соціально-гуманітарної підготовки спеціалістів з вищевказаних напрямів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Рецензент:

Програму затверджено на засіданні кафедри філософії, політології та права.

Зав. кафедрою:

Програма відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів.

Завідуючий кафедрою комп’ютерних технологій професійного навчання.

«____» ____________ .                  _________________                                                                                                                                     (підпис)

Програму схвалено науково-методичною комісією факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Голова науково-методичної комісії:

Програма відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів.

Завідуючий кафедрою обліку і аудиту.

«____» ____________ .                  _________________                                                                                                                                                                                    (підпис)

Програму схвалено науково-методичною комісією факультету обліку та фінансів.

Голова науково-методичної комісії:

Програма відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів.

Завідуючий кафедрою дизайну.

«____» ____________ .                  _________________

(підпис)

 

Р Е Ц Е Н З І Я

на робочу навчальну програму з дисципліни

«Основи християнської етики і моралі»

для студентів вищезазначених спеціальностей

Укладач: к.ф.н., доцент  Євтодюк А.В.

Рецензент: к.ф.н., доцент Сичевська-Возняк О.М.

Обсяг навчальної програми:

кількість сторінок 17;                                  

кількість залікових питань 60 ;

кількість літературних джерел 10

Зміст рецензії:

  1. Оцінка програми відповідає методичним вимогам:

а) наявність сформульованих знань і вмінь студентів:

визначені

б) формування мети і завдань дисципліни:

сформульовані

в)структура та зміст тематичного плану:

присутні

г) форми контролю та літературні джерела:

усне опитування, наявні

д) формування питань для контрольного опитування, тематика рефератів та завдань для самостійної роботи студентів:

питання для контрольного опитування та завдання для самостійної роботи студентів

е) пропоноване унаочнення

_______________________________________________________________________

ж) програмне забезпечення

_______________________________________________________________________

  1. Позитивні сторони робочої програми:

Даний курс сприятиме формуванню християнського світогляду, пізнанню християнської моралі як основи формування світогляду людини

  1. Негативні особливості роботи, інші зауваження:

Автору варто було б оновити  рекомендовану літературу новими надходженнями до бібліотеки ЛНТУ.

  1. Оцінка робочої програми в цілому:

“_____”  __________________        Рецензент __________________________


1. Вступ.

Робоча навчальна програма дисципліни “Основи християнської етики і моралі” є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу для студентів вищеназваних спеціальностей.

Зміст програми передбачає лекції і самостійну роботу. З навчального лекційного матеріалу передбачається залік.

2. Опис предмета навчальної дисципліни „Основи християнської етики і моралі”.

Курс: підготовка  спеціалістів та магістрів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3

Модулів:2

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 36

Тижневих годин: 2

Для студентів вищеназваних напрямів  денної форми навчання.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Обов’язковий нормативний.

Семестр – 9

Лекції – 14 год. для ПНК

Лекції – 18 год. для всіх інших напрямів

Практичні –  немає

Самостійна робота – 22 год. для ПНК

Самостійна робота – 18 год. для всіх інших напрямів

Модульний контроль – 0,25 години на студента

Форма контролю – залік

3. Мета та завдання

Дисципліна “Основи християнської етики і моралі” дає цілісне уявлення про духовний зміст християнської релігії, її історію. Адже “Уроки християнської етики і моралі” – це не тільки короткий переказ Священної історії. В цій дисципліні коротко переказано зміст Біблії; широко роз’яснюються Десять Заповідей Закону Божого; даються пояснення, що таке молитва, попередні поняття про Всесвіт, про добро і зло, про гріх, про Бога, про віру і життя християнське, про найважливіші християнські свята та сучасні релігії. Зокрема, в курсі молодь знайде відповідь не тільки на питання історії походження віровчення, але й дізнається, як безпосередньо воно пов’язане з християнським життям, з попередніми звичаями та обрядами.

Предмет розкриває молодому поколінні найбільш значимі повчання про Священну історію Старого і Нового Завіту. Адже Біблійні принципи можна застосовувати сьогодні так само, як і в той час, коли вони були вперше записані. В них виявляється велика мудрість, яка стосується всіх поколінь людей. Тут наука, що слід робити і чого потрібно уникати аби поліпшити своє життя.

Нині, коли все більше і більше людей цікавляться духовною культурою, повертаються до релігії своїх батьків, то стало зрозуміло, що майбутнє нашої держави, яка має багату тисячолітню християнську релігію, залежить від християнського виховання, від змісту тих цінностей, які закладаються в серце молоді, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом, його релігією, історією, традиціями, звичаями, обрядами, від мудрої книжки і рідного слова. Сьогодні роль релігії у духовному вихованні молоді не викликає уже сумніву. Релігійне виховання у навчальних закладах не суперечить їх світському характеру і не розглядається як щось окремішнє, а є складовою частиною національного виховання в цілому. Адже духовність завжди допомагає кожній людині стати Людиною, а нації – Нацією.

“Основи християнської етики і моралі” – не просто розповідь про велич християнських чеснот, не просто супроводження людини до великих ідеалів, а показ втілення цих ідеалів в особі Ісуса Христа Сина Божого, Спасителя світу. Провідна ідея – “етика серця”, яка найповніше виражає саму суть моралі, що керується духовними моральними цінностями, тобто життям на совість, а не за страх, мораллю вільної особи, а не мораллю раба. При всій актуальності та важливості спектру тем, у вирішенні проблем духовності у педагогіці предмет носить екуменічний характер адаптований до багатоконфесійності, і може відіграти значну роль у вихованні нашої молоді, слугувати відродженню і розквіту духовної культури суспільства.

Курс “Основи християнської етики і моралі” настільки практичний, що прочитавши його з великою увагою, не можна не задуматися над своїм світосприйняттям, своїм життям, своєю поведінкою. Тож прикладімо всі зусилля, щоб впровадити в життя молоді християнське благочестя.

 

4. Програма навчальної дисципліни.

Тема 1. Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання).

Що ми називаємо Божим Об’явленням? Де зберігається Боже Об’явлення?

Що таке Святе Передання? Де переховується Святе Передання? Хто стоїть на сторожі Святого Передання? Що говорить про Святе Передання Святе Писання чи Біблія?

Тема 2. Старий Завіт.

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущи. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

Тема 3.  Новий Завіт.

Вчення Христа і його учнів. Чудеса Христові. Вчення про Заповіді Блаженства. Вчення про силу молитви. Про значення суботи. Вороги Христа. Таємна вечеря. Страждання і смерть Ісуса Христа. Притча про сівача. Притча про блудного сина. Притча про милосердного самарянина. Благословення дітей.

Тема 4. Віра християнська. Реформац1я 500

Заповіді любові. Як розуміти вислів: “Бог є любов”? В чому суть законів любові? Хто  є нашим ближнім? На яких цінностях базується  християнська мораль? Вплив Реформац11 500 на осв1ту.

Тема 5. Життя християнське.

Що таке людяність і милосердя? Чи є прощення виявом милосердя? Сім проявів милосердя щодо тіла. Притча про любов до ближнього. Милосердя і спонсорство, чи це одне і теж? 

Тема 6. Філософські проблеми доказів буття Бога.

Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди? Що є найголовнішим з того всього, що Бог сотворив? Що то є ангели? Що то є людина? Первородний гріх людини.

Тема 7. Біблія.

Що значить слово Біблія. Коли книги Святого Письма чи Біблія були написані? 

Тема 8. Етичні виміри сучасних релігій.

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання 

Тема 9. Історія християнства. Різдво Івана Хрестителя. Різдво Пресвятої Богородиці. Воздвиження Хреста Господнього. Покрова Пресвятої Богородиці. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Різдво Ісуса Христа. Хрещення Ісуса Христа. Стрітення Господнє. Вхід Господній в Єрусалим. Пасха або Великдень. Вознесіння Господнє. П’ятидесятниця або Трійця. Петра і Павла. Преображення Господнє або Спас. Успіння Пресвятої Богородиці. 

Тема 10. Відношення до природи в релігійному досвіді людства.

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущів. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя. 

Тема 11. Морально-етична категорія християнства.

Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу? Де були об’явлені Заповіді Божі? До якого закону відносяться Заповіді Божі? Чому потрібно було давати людям Заповіді Божі? Чому християни зобов’язані виконувати їх? Як діляться Заповіді Божі? 

Тема 12. Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену глобалізації світу.

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання. 

Тема 13. Християнські чесноти і мораль.

Людина на землі, хто вона? Якою Бог створив людину на землі? Совість людини(сумління)? Що означає власна воля людини? Наші обов’язки по відношенню до Бога. 

Тема 14. Людина між добром і злом.

Звідки взялося зло на землі? Чим вмотивоване право людини вибору добра або зла? Чи можна досягти добра через зло? Чому у світі живуть добрі і злі люди? Що таке злі вчинки? Чому Бог не карає злих людей?

Тема 15. Таланти і професія.

Зміст слів “талановита людина”. Як Господь розділив таланти між людьми? Що таке духовний капітал людини? Як розуміти біблійний вислів: “Не закопуйте свій талант”? Як християнство ставиться до професії? Як оцінює християнство діяльність людини за мотивами праці? 

Тема 16. Здоровий спосіб життя.

Що є основою суспільного спокою  і миру? Що нині спричиняє процес деградації молоді? Коріння росту наркоманії, алкоголізму та аморальності в суспільстві. Де слід шукати вихід з цієї страхітливої тьми? 

Тема 17. Шлюб і подружжя.

Що є нормою християнського життя? Яким повинен бути шлюб за християнським вченням? Чому виникають певні труднощі і непорозуміння після одруження? Як уникнути конфліктів у сім’ї? Яке значення має християнська шлюбна традиція? 

Тема 18. Сенс життя людини на Землі.

Що є найвищою метою християнства? Якими критеріями вимірюється велич людини і цінність її життя, згідно з християнською мораллю? Чим обмежується свобода людини на землі? “Найстрашніша людина - це байдужа людина.” Як ви розумієте ці слова? 

5. Зв’язки між дисциплінами

Дисципліна “Основи християнської етики і моралі” викладається насамперед упродовж циклу гуманітарних і соціальних дисциплін і тематично пов’язана із такими дисциплінами, як соціологія, філософія, право.

6. Структура курсу

6.1. Структура навчальної дисципліни

 

Модулі

Інші види робіт

Зміст та структура залікового кредиту

Модуль 1

Аудиторна та самостійна робота

Складається з декількох змістових модулів

ЗМ1+ЗМ2

Лекції, консультації, контрольні заходи (модульний контроль, залік, екзамен)

Модуль 2

Аудиторна та самостійна робота

ЗМ1

Робота в інформаційних мережах

ЗМ2

Опрацювання додаткової літератури

6.2. Таблиця структури курсу

Форма

навчання

Курс

Семестр

Нормативні дані (к-сть годин)

Контроль навчальної роботи

Всього

Аудиторні заняття

Самостійна робота

 

МК

Модульний контроль

 

ПК

Підсумковий контроль

Лекції

Підготовка до аудиторних занять

денна

(для ПНК)

5

9

36

14

22

0,25 на студента

залік

денна

(для всіх інших)

5

9

36

18

18

0,25 на студента

залік


7. Вимоги до знань і вмінь студентів 

Номер цілі

Зміст цілі

 

1.1.

 

1. Студент повинен знати:

засади і сутність християнської доктрини, оперувати і володіти її понятійно-категорійним апаратом.

 

2.1.

2.2.

2. Студент повинен уміти:

виокремлювати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти християнської доктрини;усвідомлювати їхню роль та функції в суспільному й приватному житті людини. 

 

3.1.

 

3. Студент повинен мати навички:

застосування набутих теоретичних знань у процесі практичної діяльності.

8. Форми контролю.

При вивченні студентами дисципліни передбачається 2 види контролю – поточний та підсумковий.

Поточний контроль теоретичного курсу здійснюється після завершення кожного тематичного розділу у вигляді письмових відповідей на контрольні питання.

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться при умові проходження студентом всіх етапів поточного контролю у вигляді усної відповіді на питання.

8.1. Зміст модулів навчальної дисципліни, їх оцінювання в балах, форми і терміни поточного і модульного контролю

Змістовий модуль

Поточний контроль

Модульний контроль

Загальна сума балів

І

20

30

50

П

20

30

50

Всього

40

60

100

8.2. Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні та  запропонованих в ЛНТУ.

За 100-бальною

шкалою

університету

За державною (національною) шкалою 

За шкалою

ЕСТS

Екзамени

Заліки

90-100 балів

Відмінно

Зараховано

A

82-89 балів

Добре

B

74-81 балів

Добре

C

64-73 балів

Задовільно

D

60-63 балів

Задовільно

E

35-59 балів

Незадовільно (з можливістю повторного екзамену)

Не зараховано

FX

0-34 балів

Незадовільно (з наступним відрахуванням після основної екзаменаційної сесії)

F


9. ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КУРСУ

9.1. Тематичне планування курсу (для ПНК)

п/п

Назва теми

Кількість годин

лекції

сам. роб.

усього

Модульний контроль

Змістовий модуль 1

1

Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання).

1

1

2

0,25 год. на студента

2

Старий Завіт.

1

1

2

 

3

Новий Завіт.

1

1

2

 

4

Віра християнська.

-

2

2

 

5

Життя християнське.

1

1

2

 

6

Філософські проблеми доказів буття Бога.

1

1

2

 

7

Християнський гуманізм та освіта.

-

2

2

 

8

Етичні виміри сучасних релігій.

1

1

2

 

9

Православ’я у світовій культурі.

1

1

2

 

Змістовий модуль 2

10

Відношення до природи в релігійному досвіді людства.

-

2

2

 

11

Морально-етична категорія християнства.

1

1

2

 

12

Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену глобалізації світу.

1

1

2

 

13

Християнські чесноти і мораль.

1

1

2

 

14

Людина між добром і злом.

1

1

2

 

15

Таланти і професія.

-

2

2

 

16

Здоровий спосіб життя.

1

1

2

 

17

Шлюб і подружжя.

1

1

2

 

18

Сенс життя людини на Землі.

1

1

2

 

Всього:

14

22

36

9.2. Тематичне планування курсу (для всіх інших напрямів)

п/п

Назва теми

Кількість годин

лекції

сам. роб.

усього

Модульний контроль

Змістовий модуль 1

1

Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання).

1

1

2

0,25 год. на студента

2

Старий Завіт.

1

1

2

 

3

Новий Завіт.

1

1

2

 

4

Віра християнська.

1

1

2

 

5

Життя християнське.

1

1

2

 

6

Філософські проблеми доказів буття Бога.

1

1

2

 

7

Християнський гуманізм та освіта.

1

1

2

 

8

Етичні виміри сучасних релігій.

1

1

2

 

9

Православ’я у світовій культурі.

1

1

2

 

Змістовий модуль 2

10

Відношення до природи в релігійному досвіді людства.

1

1

2

 

11

Морально-етична категорія християнства.

1

1

2

 

12

Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену глобалізації світу.

1

1

2

 

13

Християнські чесноти і мораль.

1

1

2

 

14

Людина між добром і злом.

1

1

2

 

15

Таланти і професія.

1

1

2

 

16

Здоровий спосіб життя.

1

1

2

 

17

Шлюб і подружжя.

1

1

2

 

18

Сенс життя людини на Землі.

1

1

2

 

Всього:

18

18

36

10. ПЛАНУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ 

10.1. Планування теоретичного курсу (для ПНК)

п/п

Назва тем курсу, лекційних занять

та їх зміст

Час на опрацювання

(год.)

Бібліографія

Змістовий модуль 1

1

Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання).

1

 

 

Що ми називаємо Божим Об’явленням? Де зберігається Боже Об’явлення?

Що таке Святе Передання? Де переховується Святе Передання? Хто стоїть на сторожі Святого Передання? Що говорить про Святе Передання Святе Писання чи Біблія?

1, 2, 5,

8

2

Старий Завіт.

1

 

 

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущи. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 3, 5, 8

 

3

Новий Завіт.

1

 

 

Вчення Христа і його учнів. Чудеса Христові. Вчення про Заповіді Блаженства. Вчення про силу молитви. Про значення суботи. Вороги Христа. Таємна вечеря. Страждання і смерть Ісуса Христа. Притча про сівача. Притча про блудного сина. Притча про милосердного самарянина. Благословення дітей.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

4

Життя християнське.

1

 

 

Що таке людяність і милосердя? Чи є прощення виявом милосердя? Сім проявів милосердя щодо тіла. Притча про любов до ближнього. Милосердя і спонсорство, чи це одне і теж?

1, 3, 4, 6, 8

 

5

Філософські проблеми доказів буття Бога.

1

 

 

Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди? Що є найголовнішим з того всього, що Бог сотворив? Що то є ангели? Що то є людина? Первородний гріх людини.

1, 2, 5, 8

 

6

Етичні виміри сучасних релігій.

1

 

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 3, 6, 8

7

Православ’я у світовій культурі.

1

 

 

Різдво Івана Хрестителя. Різдво Пресвятої Богородиці. Воздвиження Хреста Господнього. Покрова Пресвятої Богородиці. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Різдво Ісуса Христа. Хрещення Ісуса Христа. Стрітення Господнє. Вхід Господній в Єрусалим. Пасха або Великдень. Вознесіння Господнє. П’ятидесятниця або Трійця. Петра і Павла. Преображення Господнє або Спас. Успіння Пресвятої Богородиці.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

Змістовий модуль 2

8

Морально-етична категорія християнства.

1

 

 

Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу? Де були об’явлені Заповіді Божі? До якого закону відносяться Заповіді Божі? Чому потрібно було давати людям Заповіді Божі? Чому християни зобов’язані виконувати їх? Як діляться Заповіді Божі?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

9

Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену глобалізації світу.

1

 

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 4, 6, 9

10

Християнські чесноти і мораль.

1

 

 

Людина на землі, хто вона? Якою Бог створив людину на землі? Совість людини(сумління)? Що означає власна воля людини? Наші обов’язки по відношенню до Бога.

1,2, 4, 5, 7

 

11

Людина між добром і злом.

1

 

 

Звідки взялося зло на землі? Чим вмотивоване право людини вибору добра або зла? Чи можна досягти добра через зло? Чому у світі живуть добрі і злі люди? Що таке злі вчинки? Чому Бог не карає злих людей?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

12

Здоровий спосіб життя.

1

 

 

Що є основою суспільного спокою  і миру? Що нині спричиняє процес деградації молоді? Коріння росту наркоманії, алкоголізму та аморальності в суспільстві. Де слід шукати вихід з цієї страхітливої тьми?

1, 2, 3, 9, 10

 

13

Шлюб і подружжя.

1

 

 

Що є нормою християнського життя? Яким повинен бути шлюб за християнським вченням? Чому виникають певні труднощі і непорозуміння після одруження? Як уникнути конфліктів у сім’ї? Яке значення має християнська шлюбна традиція?

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

14

Сенс життя людини на Землі.

1

 

 

Що є найвищою метою християнства? Якими критеріями вимірюється велич людини і цінність її життя, згідно з християнською мораллю? Чим обмежується свобода людини на землі? “Найстрашніша людина - це байдужа людина.” Як ви розумієте ці слова?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

Всього:

14

10.2. Планування теоретичного курсу (для всіх інших напрямів)

п/п

Назва тем курсу, лекційних занять

та їх зміст

Час на опрацювання

(год.)

Бібліографія

Змістовий модуль 1

1

Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання).

1

 

 

Що ми називаємо Божим Об’явленням? Де зберігається Боже Об’явлення?

Що таке Святе Передання? Де переховується Святе Передання? Хто стоїть на сторожі Святого Передання? Що говорить про Святе Передання Святе Писання чи Біблія?

1, 2, 5,

8

2

Старий Завіт.

1

 

 

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущи. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 3, 5, 8

 

3

Новий Завіт.

1

 

 

Вчення Христа і його учнів. Чудеса Христові. Вчення про Заповіді Блаженства. Вчення про силу молитви. Про значення суботи. Вороги Христа. Таємна вечеря. Страждання і смерть Ісуса Христа. Притча про сівача. Притча про блудного сина. Притча про милосердного самарянина. Благословення дітей.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

4

Віра християнська.

1

 

 

Заповіді любові. Як розуміти вислів: “Бог є любов”? В чому суть законів любові? Хто  є нашим ближнім? На яких цінностях базується  християнська мораль?

1, 2, 6, 7

 

5

Життя християнське.

1

 

 

Що таке людяність і милосердя? Чи є прощення виявом милосердя? Сім проявів милосердя щодо тіла. Притча про любов до ближнього. Милосердя і спонсорство, чи це одне і теж?

1, 3, 4, 6, 8

 

6

Філософські проблеми доказів буття Бога.

1

 

 

Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди? Що є найголовнішим з того всього, що Бог сотворив? Що то є ангели? Що то є людина? Первородний гріх людини.

1, 2, 5, 8

 

7

Християнський гуманізм та освіта.

1

 

 

Що значить слово Біблія. Коли книги Святого Письма чи Біблія були написані?

1, 2, 3, 9, 10

8

Етичні виміри сучасних релігій.

1

 

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 3, 6, 8

9

Православ’я у світовій культурі.

1

 

 

Різдво Івана Хрестителя. Різдво Пресвятої Богородиці. Воздвиження Хреста Господнього. Покрова Пресвятої Богородиці. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Різдво Ісуса Христа. Хрещення Ісуса Христа. Стрітення Господнє. Вхід Господній в Єрусалим. Пасха або Великдень. Вознесіння Господнє. П’ятидесятниця або Трійця. Петра і Павла. Преображення Господнє або Спас. Успіння Пресвятої Богородиці.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

Змістовий модуль 2

10

Відношення до природи в релігійному досвіді людства.

1

 

 

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущи. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 5, 8, 9

 

11

Морально-етична категорія християнства.

1

 

 

Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу? Де були об’явлені Заповіді Божі? До якого закону відносяться Заповіді Божі? Чому потрібно було давати людям Заповіді Божі? Чому християни зобов’язані виконувати їх? Як діляться Заповіді Божі?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

12

Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену глобалізації світу.

1

1, 2, 5, 8, 9

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 4, 6, 9

13

Християнські чесноти і мораль.

1

 

 

Людина на землі, хто вона? Якою Бог створив людину на землі? Совість людини(сумління)? Що означає власна воля людини? Наші обов’язки по відношенню до Бога.

1,2, 4, 5, 7

 

14

Людина між добром і злом.

1

 

 

Звідки взялося зло на землі? Чим вмотивоване право людини вибору добра або зла? Чи можна досягти добра через зло? Чому у світі живуть добрі і злі люди? Що таке злі вчинки? Чому Бог не карає злих людей?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

15

Таланти і професія.

1

 

 

Зміст слів “талановита людина”. Як Господь розділив таланти між людьми? Що таке духовний капітал людини? Як розуміти біблійний вислів: “Не закопуйте свій талант”? Як християнство ставиться до професії? Як оцінює християнство діяльність людини за мотивами праці?

1, 2, 5, 8, 9

 

16

Здоровий спосіб життя.

1

 

 

Що є основою суспільного спокою  і миру? Що нині спричиняє процес деградації молоді? Коріння росту наркоманії, алкоголізму та аморальності в суспільстві. Де слід шукати вихід з цієї страхітливої тьми?

1, 2, 3, 9, 10

 

17

Шлюб і подружжя.

1

 

 

Що є нормою християнського життя? Яким повинен бути шлюб за християнським вченням? Чому виникають певні труднощі і непорозуміння після одруження? Як уникнути конфліктів у сім’ї? Яке значення має християнська шлюбна традиція?

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

18

Сенс життя людини на Землі.

1

 

 

Що є найвищою метою християнства? Якими критеріями вимірюється велич людини і цінність її життя, згідно з християнською мораллю? Чим обмежується свобода людини на землі? “Найстрашніша людина - це байдужа людина.” Як ви розумієте ці слова?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

Всього:

18

11. ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

11.1. Планування самостійної роботи студентів (для ПНК)

п/п

Назва тем курсу

Час на опрацювання

(год.)

Бібліографія

Змістовий модуль 1

1

Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання).

1

 

 

Що ми називаємо Божим Об’явленням? Де зберігається Боже Об’явлення?

Що таке Святе Передання? Де переховується Святе Передання? Хто стоїть на сторожі Святого Передання? Що говорить про Святе Передання Святе Писання чи Біблія?

1, 2, 5,

8

2

Старий Завіт.

1

 

 

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущи. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 3, 5, 8

 

3

Новий Завіт.

1

 

 

Вчення Христа і його учнів. Чудеса Христові. Вчення про Заповіді Блаженства. Вчення про силу молитви. Про значення суботи. Вороги Христа. Таємна вечеря. Страждання і смерть Ісуса Христа. Притча про сівача. Притча про блудного сина. Притча про милосердного самарянина. Благословення дітей.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

4

Віра християнська.

2

 

 

Заповіді любові. Як розуміти вислів: “Бог є любов”? В чому суть законів любові? Хто  є нашим ближнім? На яких цінностях базується  християнська мораль?

1, 2, 6, 7

 

5

Життя християнське.

1

 

 

Що таке людяність і милосердя? Чи є прощення виявом милосердя? Сім проявів милосердя щодо тіла. Притча про любов до ближнього. Милосердя і спонсорство, чи це одне і теж?

1, 3, 4, 6, 8

 

6

Філософські проблеми доказів буття Бога.

1

 

 

Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди? Що є найголовнішим з того всього, що Бог сотворив? Що то є ангели? Що то є людина? Первородний гріх людини.

1, 2, 5, 8

 

7

Християнський гуманізм та освіта.

2

 

 

Що значить слово Біблія. Коли книги Святого Письма чи Біблія були написані?

1, 2, 3, 9, 10

8

Етичні виміри сучасних релігій.

1

 

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 3, 6, 8

9

Православ’я у світовій культурі.

1

 

 

Різдво Івана Хрестителя. Різдво Пресвятої Богородиці. Воздвиження Хреста Господнього. Покрова Пресвятої Богородиці. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Різдво Ісуса Христа. Хрещення Ісуса Христа. Стрітення Господнє. Вхід Господній в Єрусалим. Пасха або Великдень. Вознесіння Господнє. П’ятидесятниця або Трійця. Петра і Павла. Преображення Господнє або Спас. Успіння Пресвятої Богородиці.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

Змістовий модуль 2

10

Відношення до природи в релігійному досвіді людства.

2

 

 

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущів. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 5, 8, 9

 

11

Морально-етична категорія християнства.

1

 

 

Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу? Де були об’явлені Заповіді Божі? До якого закону відносяться Заповіді Божі? Чому потрібно було давати людям Заповіді Божі? Чому християни зобов’язані виконувати їх? Як діляться Заповіді Божі?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

12

Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену глобалізації світу.

1

1, 2, 5, 8, 9

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 4, 6, 9

13

Християнські чесноти і мораль.

1

 

 

Людина на землі, хто вона? Якою Бог створив людину на землі? Совість людини(сумління)? Що означає власна воля людини? Наші обов’язки по відношенню до Бога.

1,2, 4, 5, 7

 

14

Людина між добром і злом.

1

 

 

Звідки взялося зло на землі? Чим вмотивоване право людини вибору добра або зла? Чи можна досягти добра через зло? Чому у світі живуть добрі і злі люди? Що таке злі вчинки? Чому Бог не карає злих людей?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

15

Таланти і професія.

2

 

 

Зміст слів “талановита людина”. Як Господь розділив таланти між людьми? Що таке духовний капітал людини? Як розуміти біблійний вислів: “Не закопуйте свій талант”? Як християнство ставиться до професії? Як оцінює християнство діяльність людини за мотивами праці?

1, 2, 5, 8, 9

 

16

Здоровий спосіб життя.

1

 

 

Що є основою суспільного спокою  і миру? Що нині спричиняє процес деградації молоді? Коріння росту наркоманії, алкоголізму та аморальності в суспільстві. Де слід шукати вихід з цієї страхітливої тьми?

1, 2, 3, 9, 10

 

17

Шлюб і подружжя.

1

 

 

Що є нормою християнського життя? Яким повинен бути шлюб за християнським вченням? Чому виникають певні труднощі і непорозуміння після одруження? Як уникнути конфліктів у сім’ї? Яке значення має християнська шлюбна традиція?

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

18

Сенс життя людини на Землі.

1

 

 

Що є найвищою метою християнства? Якими критеріями вимірюється велич людини і цінність її життя, згідно з християнською мораллю? Чим обмежується свобода людини на землі? “Найстрашніша людина - це байдужа людина.” Як ви розумієте ці слова?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

Всього:

22

 

11.2. Планування самостійної роботи студентів (для всіх інших напрямів)

п/п

Назва тем курсу

Час на опрацювання

(год.)

Бібліографія

Змістовий модуль 1

1

Закон Божий (Боже Об’явлення і Передання).

1

 

 

Що ми називаємо Божим Об’явленням? Де зберігається Боже Об’явлення?

Що таке Святе Передання? Де переховується Святе Передання? Хто стоїть на сторожі Святого Передання? Що говорить про Святе Передання Святе Писання чи Біблія?

1, 2, 5,

8

2

Старий Завіт.

1

 

 

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущи. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 3, 5, 8

 

3

Новий Завіт.

1

 

 

Вчення Христа і його учнів. Чудеса Христові. Вчення про Заповіді Блаженства. Вчення про силу молитви. Про значення суботи. Вороги Христа. Таємна вечеря. Страждання і смерть Ісуса Христа. Притча про сівача. Притча про блудного сина. Притча про милосердного самарянина. Благословення дітей.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

4

Віра християнська.

1

 

 

Заповіді любові. Як розуміти вислів: “Бог є любов”? В чому суть законів любові? Хто  є нашим ближнім? На яких цінностях базується  християнська мораль?

1, 2, 6, 7

 

5

Життя християнське.

1

 

 

Що таке людяність і милосердя? Чи є прощення виявом милосердя? Сім проявів милосердя щодо тіла. Притча про любов до ближнього. Милосердя і спонсорство, чи це одне і теж?

1, 3, 4, 6, 8

 

6

Філософські проблеми доказів буття Бога.

1

 

 

Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди? Що є найголовнішим з того всього, що Бог сотворив? Що то є ангели? Що то є людина? Первородний гріх людини.

1, 2, 5, 8

 

7

Християнський гуманізм та освіта.

1

 

 

Що значить слово Біблія. Коли книги Святого Письма чи Біблія були написані?

1, 2, 3, 9, 10

8

Етичні виміри сучасних релігій.

1

 

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 3, 6, 8

9

Православ’я у світовій культурі.

1

 

 

Різдво Івана Хрестителя. Різдво Пресвятої Богородиці. Воздвиження Хреста Господнього. Покрова Пресвятої Богородиці. Введення в храм Пресвятої Богородиці. Різдво Ісуса Христа. Хрещення Ісуса Христа. Стрітення Господнє. Вхід Господній в Єрусалим. Пасха або Великдень. Вознесіння Господнє. П’ятидесятниця або Трійця. Петра і Павла. Преображення Господнє або Спас. Успіння Пресвятої Богородиці.

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

Змістовий модуль 2

10

Відношення до природи в релігійному досвіді людства.

1

 

 

Створення світу і людини. Життя Адама і Єви. Потоп. Сімейство Ноя. Вавилонська вежа. Ідолопоклонство. Авраам та Ісаак. Історія Йосипа. Пророк Мойсей. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха). Свято Кущів. Правління судів. Поділ Ізраїльського царства. Перші царі, пророки. Очікування Спасителя.

1, 2, 5, 8, 9

 

11

Морально-етична категорія християнства.

1

 

 

Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу? Де були об’явлені Заповіді Божі? До якого закону відносяться Заповіді Божі? Чому потрібно було давати людям Заповіді Божі? Чому християни зобов’язані виконувати їх? Як діляться Заповіді Божі?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

12

Релігійні та конфесійні засади тероризму, як феномену глобалізації світу.

1

1, 2, 5, 8, 9

 

Християнство. Іслам або мусульманство. Буддизм. Іудаїзм. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

1, 2, 4, 6, 9

13

Християнські чесноти і мораль.

1

 

 

Людина на землі, хто вона? Якою Бог створив людину на землі? Совість людини(сумління)? Що означає власна воля людини? Наші обов’язки по відношенню до Бога.

1,2, 4, 5, 7

 

14

Людина між добром і злом.

1

 

 

Звідки взялося зло на землі? Чим вмотивоване право людини вибору добра або зла? Чи можна досягти добра через зло? Чому у світі живуть добрі і злі люди? Що таке злі вчинки? Чому Бог не карає злих людей?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

15

Таланти і професія.

1

 

 

Зміст слів “талановита людина”. Як Господь розділив таланти між людьми? Що таке духовний капітал людини? Як розуміти біблійний вислів: “Не закопуйте свій талант”? Як християнство ставиться до професії? Як оцінює християнство діяльність людини за мотивами праці?

1, 2, 5, 8, 9

 

16

Здоровий спосіб життя.

1

 

 

Що є основою суспільного спокою  і миру? Що нині спричиняє процес деградації молоді? Коріння росту наркоманії, алкоголізму та аморальності в суспільстві. Де слід шукати вихід з цієї страхітливої тьми?

1, 2, 3, 9, 10

 

17

Шлюб і подружжя.

1

 

 

Що є нормою християнського життя? Яким повинен бути шлюб за християнським вченням? Чому виникають певні труднощі і непорозуміння після одруження? Як уникнути конфліктів у сім’ї? Яке значення має християнська шлюбна традиція?

1, 3, 4, 5, 8, 10

 

18

Сенс життя людини на Землі.

1

 

 

Що є найвищою метою християнства? Якими критеріями вимірюється велич людини і цінність її життя, згідно з християнською мораллю? Чим обмежується свобода людини на землі? “Найстрашніша людина - це байдужа людина.” Як ви розумієте ці слова?

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10

 

Всього:

18

12. ТЕСТИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Для поточного контролю оцінювання знань студентів використовуються тести до кожної теми. Модульний контроль здійснюється після завершення змістових модулів (2 змістових модуля).

13. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

“Основи християнської етики і моралі ”

1. Що ми називаємо Божим Об’явленням?

2. Чи світ, в якому ми живемо, існував завжди?

3. Що є найголовнішим з того всього, що Бог сотворив?

4. Християнське трактування ангелів.

5. Християнське трактування людини.

6. Первородний гріх людини.

7. Що значить слово Біблія?

8. Коли книги Святого Письма чи Біблія були написані?

9. Життя Адама і Єви.

10. Потоп.

11. Сімейство Ноя.

12. Вавилонська вежа.

13. Ідолопоклонство.

14. Авраам та Ісаак.

15. Християнське трактування шлюбу.

16. Пророк Мойсей.

17. Вихід євреїв з Єгипту (Пасха).

18. Християнське трактування гідності людей.

19. Християнські засади виховання дітей.

20. Поділ Ізраїльського царства.

21. Перші царі та пророки.

22. Очікування Спасителя.

23. Вчення Христа і його учнів.

24. Чудеса Христові.

25. Вчення про Заповіді Блаженства.

26. Вчення про силу молитви.

27. Про значення суботи.

28. Вороги Христа.

29. Таємна вечеря.

30. Страждання і смерть Ісуса Христа.

31. Притча про сівача.

32. Притча про блудного сина.

33. Притча про милосердного самарянина.

34. Благословення дітей.

35. Сутність християнства.

36. Християнство – релігія любові.

36. Християнство та інші релігії..

37. Актуальність Заповідей Божих у ХХІ столітті.

38. Нетрадиційні релігійні об’єднання.

39. Через кого Бог об’явив десять Заповідей для ізраїльського народу?

40. Як діляться Заповіді Божі?

41. Різдво Івана Хрестителя.

42. Різдво Пресвятої Богородиці.

43. Воздвиження Хреста Господнього.

44. Покрова Пресвятої Богородиці.

45. Введення в храм Пресвятої Богородиці.

46. Різдво Ісуса Христа.

47. Хрещення Ісуса Христа. Богоявлення.

48. Стрітення Господнє.

49. Вхід Господній в Єрусалим.

50. Пасха або Великдень.

51. Вознесіння Господнє.

52. П’ятидесятниця або Трійця.

53. Первоверховні апостоли Петро і Павло.

54. Преображення Господнє або Спас.

55. Успіння Пресвятої Богородиці.

56. Що значить слово Євангелія?

57. Як діляться книги Святого Письма Нового Заповіту?

58. Взірцева молитва “Отче наш”.

59. Яка книга нового Заповіту є пророчою?

60. Символ віри.

14. Рекомендована література

п/п

Назва бібліографічного джерела

Кількість

примірників

у бібліотеці

Назва

бібліотеки

Основна

1

Біблія.

2

ЛНТУ

2.

Євтодюк А.В. «Основи християнської етики і моралі. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної форми навчання». – Луцьк, 2011.

2

ЛНТУ

3.

Мудрий С. Основи християнської моралі. – Івано-Франківськ, 1996.

2

ЛНТУ

4.

Євтодюк А.В. «Основи християнської етики і моралі. Конспект лекцій для студентів усіх напрямів заочної форми навчання». – Луцьк, 2008.

2

ЛНТУ

5.

Корнелюк Д. Основи християнської етики. – Луцьк, 2003.

2

ЛНТУ

Додаткова

6.

Протоієрей Серафим Слобідський. Закон Божий. Підручник для сім’ї  та школи.  – К., 2008.

2

ЛНТУ

7.

Огірко О. Християнська етика. - ”Свічадо”. - Львів, 1999.

2

ЛНТУ

8.

Янчук В. Основи християнської етики та моралі. – Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Луцьк, 2006.

2

ЛНТУ

9.

Осипов А. Онтологія духовності. – У 2 томах. – Миколаїв, 2008.

2

ЛНТУ

10.

Огірко О. Принципи морального життя. – Львів, 1997.

2

ЛНТУ

Додаток

Критерії оцінювання знань студентів (поточний та модульний контроль)

п/п

Вид контролю

Вид роботи

Оцінка

1.

Поточний

Відповіді на практичних заняттях згідно плану заняття.

Підготовка та виступ із реферативними повідомленнями.

Виконання поточних самостійних робіт

Виконання поточних тестових завдань.

Від 2 до 5 балів із подальшим  виведенням підсумкової оцінки результатів поточного контролю (але не більше 20 балів за модуль)

2.

Модульний

Виконання письмових модульних контрольних робіт

Від 0 до 30 балів за модуль

 

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше