Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»


І. Л. СіданічЗбірник

нормативно-правових актів і документів

щодо запровадження предметів

духовно-морального спрямування

в систему освіти України


 

Київ – 2016УДК 373.3:17+17] (075.2)

ББК 87.7я71

С 34

Рецензенти:

М. Б. Євтух, доктор педагогічних наук, академік;

В. І. Маслов, доктор педагогічних наук, професор.

Керівник проекту: Олійник Володимир Вікторович.

Автор-упорядник: Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри управління навчальним закладом та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Сіданіч І. Л.

С 34

 Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України : навч. метод. посіб. для пед. працівників освіти. – 2-ге вид. / І. Л. Сіданіч. — К. : Вид-во ДВНЗ «УМО», 2016. — 236 с.


ISBN 978-966-2077-53-7

 

У збірнику наведені витяги з міжнародно-правових актів і законодавчих актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, навчальні програми, які стосуються запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України.

Видання призначене всім, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання в системі української освіти.

 

УДК 373.3:17+17] (075.2)

ББК 87.7я71

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Державного вищого навчального закладу

«Університет менеджменту освіти»

(протокол № 2 від 8 квітня 2013 р.)


ISBN 978-966-2077-53-7 © Сіданіч І. Л., 2016

© ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016


ЗМІСТ

ВСТУП ...........................................................................................................................

5

частина 1.

міжнародні правові документи


Загальна декларація прав людини ........................................................

7

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права .....................

8

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ………

10

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений ............................................................ 

10

Конвенция по борьбе с дискриминацией в области образования .............

13

Рекомендация о борьбе с дискриминацией в области образования ..........

16

Конвенція про права дитини ..................................................................

17

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод ...........

21

Декларація принципів толерантності ....................................................

22

Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних менши ..................................................

24

Пропозиції державам-членам ООН від Центру з прав людини ООН …...

25

Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасниць наради з безпеки і співробітництва в Європі ........................

25

Рекомендація 1202(1993) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо релігійної терпимості в демократичному суспільстві .................

27

Рекомендація 1396(1999) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Релігія та демократія" ............................................................................

28

Рекомендація 1720(2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Освіта і релігія" ………………………………………………………………

30

частина 2.

Нормативно-правові документи України


Конституція України ................................................................................ 

32

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" ............... 

32

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій" ............................................................................................................ 

34

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій" ............................................

35

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів»……………...

35

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами …………………….

37

Реформи у сфері релігійної освіти та виховання ……………………….

38

частина 3.

Документи Міністерства освіти і науки УкраїниНаказ Міністерства освіти і науки України "Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства" …………

39


Лист Міністерства освіти і науки України "Про вивчення етики у 2005/2006 навчальному році ..................................................................

40


Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування" ...................................................................

41


Концептуальні засади вивчення предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах (курси "Етика", "Основи християнської етики", "Основи релігійної етики") .............................

41


Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 рр. ……………………………………………………

46


Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки …………………………………………..............................

47


Наказ МОН України «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» ……………………..

52

частина 4.

Навчально-методичне забезпечення предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладахНавчальна програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» ………………………….

56


Навчальна програма "Християнська етика в українській культурі. 1–4 класи" ....................................................................................................

66


Навчальна програма "Християнська етика в українській культурі 5–9 класи» ………………………………………................................................

81


Навчальна програма «Основи християнської етики. 1–11 класи» ...............

110


Навчальна програма «Біблійна історія та християнська етика. 1–11 класи» .....................................................................................................................

156


навчальна програма «Основи християнської педагогіки» для ВНЗ …

210


Программа фахового вступного випробування для вступників на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 011 «Науки про освіту» за спеціалізацією «Християнська педагогіка у вищій школі» ………..................................

220


Методичні рекомендації щодо викладання курсів духовно-морального спрямування у 2016/2017 навчальному році …………….

225


Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2016/17 навчальному році ……………………………………………………………………………..

226


Додатки ………………………………………………………………………...

229


В С Т У П

Право на отримання освіти, в тому числі і в духовно-моральній сфері, є невід'ємним правом кожної людини. Право на освіту, свободу совісті кожної людини гарантовані Загальною декларацією прав людини (1948 р.), Міжнародними пактами про права людини (1966 р.), Конституцією України та іншими міжнародно-правовими і вітчизняними документами.

Міжнародні, європейські та українські правові документи дають підстави для здійснення заходів щодо реалізації права громадян України виховувати своїх дітей в межах культурно-історичної та релігійної традиції за їхнім вільним вибором. Закон не обмежує цього права для жодного громадянина. Дії, які не суперечать чинному законодавству України та міжнародним правовим нормам, можуть вважатися дозволеними і можуть розраховувати на підтримку і сприяння з боку держави. В Україні об’єктивно існують всі підстави для введення в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів предметів морально-духовного спрямування.

Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2006 року, вивчення християнської спадщини українського народу має відбуватися в межах навчального предмету "Основи християнської етики".

Християнство є культуроутворюючим, смислоутворюючим елементом життя українського народу. Воно зіграло виняткову роль в історії нашої держави, житті суспільства, розвитку його культури, духовності та моралі. Сучасний українець, навіть якщо він сповідує принципи атеїзму або абсолютно байдужий до релігії, в переважній більшості випадків номінально залишається християнином за своїм менталітетом.

Найважливішою обставиною, що характеризує християнську етику, є те, що вона була і залишається духовно, морально, естетично значимою для українського народу. Ця обставина визначає необхідність її вивчення в наш прагматичний час. Познайомити підростаюче покоління з духовно-моральним світом християнства, його значенням в розвитку всіх сфер життя українського суспільства, в особистому житті людини – основна мета курсу християнської етики.

Навчальні предмети "Християнська етика в українській культурі 1–4 класи", «Біблійна історія та християнська етика 1–11 класи», "Основи християнської етики 1–11 класи" для учнів загальноосвітньої середньої школи дозволяють вирішити кілька важливих проблем.

По-перше, подібні предмети не є навчанням релігії. Для вивчення основ християнського віровчення існують недільні парафіяльні школи, духовні навчальні заклади. Принципова відмінність вивчення основ християнської етики як навчальної дисципліни від релігійного виховання полягає в тому, що уроки християнської етики передбачають отримання суми знань про християнство, в той час як релігійне виховання передбачає здійснення обрядових правил. В цьому полягає головне розмежування між навчальним предметом християнської етики і релігією як сферою самовизначення особистості в межах свободи совісті, гарантованої Конституцією України.

По-друге, вивчення таких навчальних предметів буде сприяти самоідентифікації особистості, формуванню відчуття приналежності до певної культурної традиції. Адже саме маргінальність значної часини нашого суспільства несе в собі багато соціально-культурних проблем. Сьогодні духовна криза молоді в багатьох випадках обумовлена саме невизначеністю суспільних пріоритетів, їхнім відривом від національних основ, які утримують людину в межах традиційної моралі.

По-третє, побудова навчального курсу християнської етики така, що дозволяє вирішувати виховні завдання: виховання любові до Батьківщини, патріотизму, формування системи цінностей як мотивів поведінки.

По-четверте, навчальні предмети "Християнська етика в українській культурі 1–4 класи", «Біблійна історія та християнська етика 1–11 класи» та "Основи християнської етики 1–11 класи" не мають ознак місіонерства або прозелітизму. Вони є спробою зануритися в глибину власного культурно-історичного середовища, передати його велич і красу прихильникам інших традицій.

По-п'яте, ці навчальні предмети дозволять вирішити завдання формування світогляду, системи цінностей і переконань.

Досвід багатьох країн Європи, зокрема країн пострадянського простору – нових членів ЄС – Литви, Латвії, Естонії, свідчить про доцільність ознайомлення учнів у загальноосвітній школі з релігійними цінностями, моральними і культурними традиціям релігій, зберігаючи принцип добровільного вибору відповідного курсу.

Починаючи з 1992 року й дотепер в Україні накопичений значний досвід вивчення курсів духовно-морального змісту. Варіативний курс "Основи християнської етики" вивчається у школах Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської областей, Автономної Республіки Крим. Розпочата підготовка кадрів для викладання курсу "Християнська етика" в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, у Національному університеті "Острозька академія", ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. У школах міста Києва активно викладається предмет "Християнська етика в українській культурі" для молодших школярів. У школах Київської області успішно викладається предмет «Біблійна історія та християнська етика 1–11 класи».

У пропонованому збірнику наведені витяги з окремих міжнародно-правових актів і законодавчих актів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, програмно-методичні матеріали щодо запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України.

Ми сподіваємося, що ці матеріали будуть корисні викладачам, батькам, учням, а також тим, хто цікавиться проблемами виховання підростаючого покоління.

Завантажити: Сіданіч І. Л. Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України : навч. метод. посіб. для пед. працівників освіти. – 2-ге вид. / І. Л. Сіданіч. — К. : Вид-во ДВНЗ «УМО», 2016. — 236 с. (Документ Microsoft Word)

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше