Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Національна академія педагогічних наук України

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Національний університет «Острозька академія»

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів

КДНЗ «Южненський міський ясла-садок № 4 «Казка»»

 

 

 

Духовно-моральне виховання

дітей дошкільного віку

на християнських цінностях

 

Навчальна програма

та календарно-тематичний план

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

№1/11-19157 від 29.12.2015

для використання в дошкільних навчальних закладах

 

 


Київ-Одеса - 2016


УДК 37.014.26(17)

ББК 74.200.5+74.03

Д18

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

№1/11-19157 від 29.12.2015

для використання в дошкільних навчальних закладах

 

 

 

Керівники проекту:

Новікова Д.

директор ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія»,

магістр менеджменту організацій;

Плаксін М.

заступник директора ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», магістр педагогіки вищої школи.

Рецензенти:

Химич Н. Є.

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти, завідувачка лабораторії духовного розвитку особистості ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педа-гогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Андрушків Г. Ф.

завідувачка ДНЗ № 36 «Пролісок» м. Добропілля Донецької області;

Дубіна Л. К.

завідувачка дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Казка» № 3 Веселівської селищної ради Запорізької області.

 

 

Д18

Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях: навч. прогр. та календарно-темат. план / А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок [та ін.]. — К. : ВБФ  «Східноєвропейська  гуманітарна  місія», 2016. — 76 с.

 

ISBN 978-966-8477-25-6

 

Навчальна програма та календарно-тематичний план є невід’ємною складовою комплекту християнської літератури Всеукраїнського благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія». Програма використовується в дошкільних навчальних закладах і має позаконфесійний характер.

Призначається для керівників дошкільних навчальних закладів, методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, викладачів християнської етики та всіх, хто цікавиться проблемами духовно-морального виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях.

 

УДК 37.014.26(17)

ББК 74.200.5+74.03

 

ISBN 978-966-8477-25-6                                                               © Богуш А. М., Жуковський В. М., Сіданіч І. Л. ,

Саннікова Т. В., Скрипник В. В., Сучок В. Є.,

Оборіна Т. В., Біда О. М., Яременко Т. І., 2016

© ДМВД, 2016


ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………

4

Навчальна програма ……………………………………………………

10

Молодший дошкільний вік ……………………………………………….

10

Середній дошкільний вік …………………………………………………

13

Старший дошкільний вік …………………………………………………

15

Календарно-тематичний план …………………………………………

18

Молодший дошкільний вік ……………………………………………….

18

Середній дошкільний вік …………………………………………………

25

Старший дошкільний вік …………………………………………………

33

Заняття до розділу «Світ – чудовий задум Творця» ……………………

42

Заняття до розділу «Дитина – Боже творіння» ………………………….

49

Заняття до розділу «Любов найвища заповідь Христа» ……………….

54

Заняття до розділу «Моральні закони Святого письма» ……………….

57

Заняття до розділу «Моральні чесноти у старозавітних образах» …….

62

Заняття до розділу «Любов і милосердя в земному житті Ісуса Христа» …………………………………………………………………….

64

Заняття до розділу «Християнські свята в культурі українського народу» ……………………………………………………………………

67

Заняття до розділу «Відданість Батьківщині на прикладах національної духовної культури» ………………………………………

69

Узагальнюючі заняття року. Тема. «Моя батьківщина. Духовний гімн україни» …………………………………………………………………..

71

Рекомендована література ..……………………………………………

72

Авторський колектив програми………………………………….........

75


ВСТУП

Спрямування дошкільної освіти на реалізацію нової редакції Базового компонента визначає вимоги до рівня розвитку, вихованості та підготовки дитини 6(7) років перед вступом до першого класу загальноосвітньої школи. Актуальність нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України зумовлена соціальною необхідністю зміни навчально-виховного процесу у дошкільному закладі на особистісно-ціннісний розвиток дитини під час організації педагогічного процесу та його узгодження з новим Державним стандартом початкової освіти. Інваріантну складову змісту дошкільної освіти, яка є обов’язковою для дошкільних закладів, систематизовано за певними освітніми лініями відповідно до структури Базового компонента дошкільної освіти. Основою кожної освітньої лінії обрано дитину, її особистісний розвиток, що і є головною метою дошкільної освіти. Невід’ємною складовою дитини, як особистості, є її духовна складова, яка реалізується в дошкільному закладі у процесі духовно-морального виховання.

Проблема духовно-морального виховання особистості на християнських цінностях є надзвичайно актуальною як для батьків і педагогів, так і суспільства в цілому, оскільки у процесі засвоєння християнських моральних цінностей діти навчаються добра, милосердя, доброчинності, відповідальності, співчуття, турботливості. Саме на християнських моральних цінностях ґрунтується європейська цивілізація.

Тема духовного розвитку і виховання молодого покоління є центральною у вітчизняній педагогіці і в працях багатьох відомих педагогів-класиків: Г. Ващенка, І. Огієнка, С. Русової, К. Ушинського В. Сухомлинського, Г. Сковороди та ін., а також у працях сучасних педагогів: А. Богуш, О. Вишневського, В. Жуковського, М. Євтуха, Л. Москальової, Т. Саннікової, І. Сіданіч, Г. Шевченко. Принципи духовної педагогіки, які поєднують моральні ідеали та загальнолюдські цінності, пріоритет духовного виховання над інтелектуальним, цілісність особистості, значення душі та духовного виховання є особливо актуальними сьогодні в нашій державі. Потреба віри, духовного самовдосконалення, на переконання К. Ушинського, є вродженою і особливо виразно спостерігається в дітей. Саме тому ці потреби слід розвивати, наповнювати християнським змістом.

На необхідності формування духовності в молодого покоління акцентується увага в державних нормативних документах, зокрема в Законі України «Про освіту», Національній програмі «Діти України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Метою національно-патріотичного виховання дітей в Україні є становлення громадянина-патріота, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і національно-культурних надбань українського народу. Історично український народ завжди вирізнявся релігійністю та високою духовністю. Виховання духовності започатковується з раннього і дошкільного віку в родині та в дошкільному закладі. Це виховання можливо проводити різними засобами та в різних напрямах, бо поняття «духовність» є многозначним і багатозмістовним.

У різних культурних і релігійних традиціях це поняття розуміється по-різному і залежно від контексту воно наповнюється різним змістом. Наприклад, загальнолюдське поняття духовності найчастіше осмислюється з позиції загальнокультурного й інтелектуального розвитку людини. У різних релігійних традиціях поняття духовності трактується також зовсім неоднозначно, але найчастіше під цим терміном розуміється здатність контактувати з духовним світом і перетворюватися під впливом певних духовних посилів.

Поняття морально-етичних норм також сприймалося людством на різних етапах свого становлення по-різному і відомо, що далеко не у всіх спільнотах моральність пов'язувалася з духовністю. Наприклад, морально-етичні системи греко-римського світу і його духовні практики абсолютно не були пов’язані між собою. І все ж таки, грецька філософія, і насамперед стоїцизм, зробили вагомий внесок у розвиток загальнолюдських цінностей. Старозавітна мораль юдейської традиції принесла світу обґрунтування поняття справедливості й рівнозначної відплати, суфійська духовність ісламу навчила переживати духовність в повсякденному житті, але саме християнські принципи радикальної любові до ближнього підняли загальнолюдську систему цінностей до сучасного рівня. Саме тому автори цієї програми, яка призначається для факультативного використання у дитячих садках для дітей з 3 до 6 років, вирішили базувати духовно-моральне виховання на християнських чеснотах і цінностях.

У програмах дошкільної освіти «Дитина», «Соняшник», «Українське дошкілля» передбачено формування основ духовності з перших років життя. Серед програмних вимог – сприяння засвоєнню уявлень про духовний ідеал людини, збагаченню власного емоційного досвіду та формуванню певного ставлення до самого себе. Педагоги мають дати уявлення дітям дошкільного віку про те, що народ засуджує негативні вчинки людей, називаючи їх словом «гріх», вчити дітей поводитися відповідно до норм моралі, давати оцінку власним негативним вчинкам, формувати негативне ставлення до поганих вчинків.

Дитина пізнає, що таке гріх, старається поводитися відповідно до норм християнської моралі. Сучасне виховання має всіляко сприяти збереженню здоров’я дітей, ставати на заваді його погіршенню, викликаному екологічними, генетичними та соціальними причинами. Складовою здорового способу життя є духовно-моральне здоров’я. Реалізація цього аспекту здоров’я передбачає наявність певної життєвої позиції.

Останні наукові дослідження показують, що організм людини – це складна система, кожен з елементів якої пов'язаний з усіма іншими і з довколишнім середовищем. Захворювання розглядається насамперед як процес, що виникає в результаті невідповідного способу життя і внаслідок порушення нормальних взаємин між організмом і довколишнім середовищем. Ці первинні причини більшості захворювань засновані на порушенні людиною етичних і моральних норм поведінки. Чинниками оздоровлення є духовне самовдосконалення, рівновага, краса тіла, душі і духу, любов.

Розвиток моральних якостей людини тісно пов’язаний із розвитком її духовності. Духовний потенціал особистості проявляється через її духовні потреби та цінності (інтелектуальні, моральні, естетичні), емоційну культуру, моральні й естетичні ідеали, світогляд, здатність до творчості. Основні шляхи формування духовності у дошкільному дитинстві лежать у площині соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, художньо-естетичного й етичного розвитку дитини. Щодо психологічного змісту поняття духовності, то найбільш вдало його окреслює християнська психологія: здатність людини розрізняти й вибирати для себе істинні християнські цінності та керуватися ними в щоденному житті – в діяльності, поведінці, спілкуванні.

Християнські цінності – це знання про Бога як першопричину Всесвіту, про походження життя на Землі, про створення людини, про ціль і зміст людського буття, про необхідність духовного відродження через віру в Ісуса Христа. Саме тому формування духовності людини повинно починатися  насамперед з формування основ християнського світогляду, який ґрунтується на істині про Бога та сприяє формуванню в неї духовності і моральності, що є незмінною за будь-яких часів. Відсутність у людини духовності і моральності має негативний вплив на розвиток її особистості, на її духовне здоров’я. Виникає необхідність з ранніх років закласти в душу дитини позитивний християнський зміст не як щось зовнішнє і тимчасове, а як відповідь на власні найглибші запити її духу.

Навчальна програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» є християнсько-світоглядного культурного та освітньо-виховного спрямування, яка вибудовується як фундамент буттєвих цінностей сучасної дитини. вона не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить за мету залучення до певної конфесії і передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Навчальна програма є результатом критичного осмислення попередніх програм та аналізу інших відомих програм аналогічного спрямування. Внесені зміни та доповнення зумовлено врахуванням зауважень і побажань, а також практикою роботи з певного предмета в дошкільних навчальних закладах різних регіонів України.

Метою навчальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» є ознайомлення з християнськими моральними цінностями, формування в дітей християнських моральних чеснот. У процесі досягнення мети передбачається реалізація таких завдань:

 • створення належних морально-етичних умов для самопізнання, самореалізації дітей дошкільного віку;
 • ознайомлення дітей із основами християнської моралі як фундаменту загальнолюдських цінностей;
 • ознайомлення дошкільників із християнськими моральними цінностями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, обов'язку, совісті, честі;
 • формування свідомої та відповідальної особистості дитини на основі християнських духовних, моральних та культурних цінностей;
 • збагачення словника дітей словами, пов’язаними із засадами духовно-морального виховання;
 • залучення дітей до активної діяльності на основі духовно-моральних цінностей;
 • забезпечення взаємозв’язку сім’ї і дошкільного навчального закладу в духовно-моральному вихованні дітей.

Методологічною основою процесу духовно-морального виховання дошкільників є система наукових підходів, принципів, форм і методів, які допомагають належно реалізувати мету та завдання виховання. Ці наукові підходи, принципи, форми і методи перебувають у тісному діалектичному зв’язку. Так, підходи конкретизуються у принципах, принципи реалізуються у певних формах через відповідні методи.

Провідні підходи побудови програми:

 • аксіологічний підхід до духовно-морального виховання дітей дошкільного віку передбачає, що джерелом християнських моральних цінностей є десять Заповідей, дві Заповіді любові, Нагірна проповідь Ісуса Христа, «золоте правило християнської етики», моральне вчення книг Старого і Нового Заповіту;
 • культурологічний та соціокультурний підходи мають на меті, з одного боку, сприймати дитину як спадкоємця і носія вітчизняної та світової культури, що має глибоке християнське коріння, а з іншого – готувати дошкільника до життя;
 • особистісний підхід передбачає сприйняття кожного дошкільника як унікальну особистість, творіння Боже;
 • діяльнісний підхід має активізувати навчальні зусилля дитини через ігрову, навчальну та комунікативну діяльність, через виконання конкретних практичних завдань тощо;
 • комунікативний підхід передбачає організацію комунікативної взаємодії між дитиною та вихователем на основі християнських моральних цінностей.
 • системний підхід орієнтує на організацію духовно-морального виховання дошкільників як цілеспрямованої творчої діяльності його суб'єктів: дітей, сім’ї та дошкільного закладу в рамках різних видів роботи;
 • компетентнісний підхід передбачає аксіологічну, мотиваційну, рефлексивну, когнітивну, операційно-технологічну та інші складові результатів духовно-морального виховання дошкільників, що відображають набуття не лише знань, навичок і вмінь, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення до себе, батьків, інших людей, навколишнього світу з погляду Біблії;
 • синергетичний підхід має провідним принципом самоорганізацію, саморозвиток особистості на основі взаємодії дитини із зовнішнім середовищем, що призводить до змін, виникнення нових якостей тощо.

Провідні принципи побудови програми:

 • принцип доступності навчання, що виявляється у дозуванні матеріалу для духовно-морального виховання дошкільників;
 • принцип свідомості й активності дітей виходить із того, що позитивний результат виховної діяльності дошкільників визначається активністю дитини;
 • принцип наочності навчання передбачає використання різних видів наочності: натуральної (рослини, тварини, зоряне небо, явища природи), образної (образи, ікони, картини, репродукції, таблиці, моделі, муляжі), символічної (географічні карти, схеми), аудіо- (музичні твори, аудіо фрагменти Біблії, пісні духовно-морального змісту) та відеопродукції (екранізація біблійних сюжетів, документально-публіцистичні фільми);
 • принцип науковості використовує наукові знання з різних галузей для підтвердження біблійних істин та базується на досягненнях психолого-педагогічної, історико-культурологічної та теолого-філософської наук;
 • принцип систематичності та послідовності досягається послідовним викладом навчального матеріалу, виокремленням основного, логічним переходом від попереднього до нового матеріалу;
 • принцип міцності знань, умінь і навичок передбачає формування відповідної поведінки у щоденному житті на основі набутих етичних знань, умінь і навичок;
 • принцип індивідуального підходу до дітей означає врахування рівня розумового розвитку, релігійного та духовно-морального досвіду, вольового розвитку, набуття знань та вмінь, працездатності, пізнавальної та практичної самостійності, особливостей пізнавальних інтересів.

Поряд із дидактичними принципами, використовуються педагогічні принципи виховання:

 • цілеспрямованості виховання;
 • зв'язку виховання з життям;
 • єдності свідомості та поведінки;
 • виховання у праці;
 • комплексності;
 • поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього;
 • індивідуального підходу до дітей у духовно-моральному вихованні;
 • системності, послідовності й наступності у вихованні;
 • єдності педагогічних вимог сім'ї, дитячого садка та громадськості;
 • народності;
 • природовідповідності;
 • демократизму;
 • національного самоусвідомлення.

Крім загальнодидактичних принципів, у процесі духовно-морального виховання використовуються спеціальні принципи:

 • принцип теоцентризму означає, що джерелом духовно-моральних цінностей є Бог. Ці цінності є об’єктивними, вічними й незмінними, переданими людям Богом через Біблію. Боголюдина Ісус Христос виконав і доповнив ці моральні принципи, завдяки чому вони називаються християнськими;
 • принцип біблійної основи навчання передбачає основою духовно-морального виховання моральні цінності Біблії, які є спільними для всіх християнських конфесій;
 • принцип міжконфесійності скеровує учителя й учня до вивчення християнських моральних цінностей. Не допускається пропаганда окремої конфесії та приниження іншої;
 • принцип толерантності до релігійних відмінностей і особливостей передбачає шанобливе й терпляче ставлення до представників різних конфесій, а також до атеїстів та людей із відмінними переконаннями;
 • принцип добровільності полягає у добровільному виборі духовно-морального виховання батьками та дітьми.

Сукупність цих принципів забезпечує успішне визначення завдань, змісту, методів, засобів і форм виховання. Єдність принципів виховання потребує від педагога вміння використовувати їх у взаємозв'язку з урахуванням конкретних можливостей і умов.

Основою навчальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» є Біблія та інші християнські джерела, які відповідають Святому Письму.

Програма побудована за лінійно-концентричним принципом, який включає в себе такі складові:

 • світоглядну, що сприяє цілісному світосприйманню, визначенню вихованцем власної добротворчої життєвої позиції;
 • історико-культурологічну, що спирається на високі зразки християнської духовної культури та традиції;
 • науково-пізнавальну, яка розширює дошкільний навчально-виховний матеріал в етично-естетичному просторі.

Програма «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» скерована на формування характеру та світогляду дитини, що складається з уявлення про першопричину буття, походження природи та людини, сім’ї та суспільства відповідно до християнського віровчення. В ній виділено вісім тематичних розділів, які є загальними для молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, але які доповнюють і поширюють інформацію згідно з віковими можливостями дошкільня сприймати матеріал.

Кожний тематичний розділ у зазначеній програмі висвітлює окремий напрям, а саме: походження природи, людини, сім’ї, суспільства, людських чеснот, ознайомлює із засновником християнства, показує вплив християнських свят та виховання патріотизму на прикладах національної духовної культури. Наприклад, тематичний розділ «Любов – найвища заповідь Христа». У молодшій групі вчити виявляти любов до мами, тата, сестрички, братика, бабусі та дідуся. В середній групі практикувати поширення любові не лише на родину, а й на довколишніх людей, друзів, сусідів тощо. У старшій групі вчити виявляти любов до Бога та до ближніх (одиноких, сиріт, знедолених, інвалідів, безпритульних тощо).

Програма складається з наступних тематичних розділів:

 • Світ – чудовий задум Творця.
 • Дитина – Боже творіння.
 • Любов – найвища заповідь Христа.
 • Моральні закони Святого Письма.
 • Моральні чесноти у старозавітних образах.
 • Любов і милосердя в земному житті Ісуса Христа.
 • Християнські свята в культурі українського народу.
 • Відданість Батьківщині на прикладах національної духовної культури.

Очікувані результати реалізації програми:

 1. Сформованість гуманного ставлення до довкілля, працелюбності, морально-вольових якостей (чесності, скромності, відповідальності тощо).
 2. Здатність розуміти іншу людину, її настрій, потреби, особливості поведінки; вміння поважати людей, допомагати, дбати про них; обирати відповідні ситуації спілкування та спільної діяльності, бути толерантними, справедливо ставитися до людей.
 3. Оволодіння етичними нормами поведінки, вміння пропонувати, надавати й приймати допомогу, внутрішня потреба здійснювати моральні вчинки. Розуміння емоцій та почуттів інших, вміння керувати своїми почуттями у процесі спілкування.

При організації освітнього процесу за програмою доцільно урізноманітнити форми і методи цілеспрямованого навчально-виховного впливу на особистість дитини через інтеграцію в різних галузях знань завдяки організації індивідуальних занять, проведення гурткової роботи, застосовування сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання і виховання дітей дошкільного віку. Програму рекомендовано впроваджувати у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу за бажанням батьків дітей у письмовій згоді (заяві батьків).

 Завантажити: Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях: навч. прогр. та календарно-темат. план / А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок [та ін.]. — К. : ВБФ  «Східноєвропейська  гуманітарна  місія», 2016. — 76 с. (Документ Microsoft Word)

 

Рекомендована література:

 1. Андрусич Н. Духовний світ плекає гармонія / Н. Андрусич // Дошкільне виховання. — 2013. — № 9.
 2. Армор Ф. Уроки для виховання характеру: навч. посіб. / Ф. Армор, І. Сіданіч ; пер. з англ. В. Степанова. — ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2015. — 60 с.
 3. Біблія для юних читачів / М. К. Армор ; пер. з англ. П. Бабенко. — Донецьк : ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2013. — 304 с.
 4. Багірова В. Таємниця місячного сяйва / В. Багірова. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014.
 5. Багірова В. Тарасова Україна / В. Багірова. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014.
 6. Багірова В. Творіння Божої краси / В. Багірова. — Івано-Франківськ, 1993.
 7. Багірова В. Бог любить нас / В. Багірова. — Івано-Франківськ, 1996.
 8. Багірова В. Ми чекаємо Миколая / В. Багірова. — Івано-Франківськ, 2011.
 9. Багірова В. України славні діти / В. Багірова. — Івано-Франківськ 2015.
 10. 10. Багірова В. Хай Бог вас береже» / В. Багірова. — Івано-Франківськ 1999.
 11. 11. Багірова В. Золота паска / В. Багірова. — К. 2012.
 12. Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — Кн. 3. — 270 с.
 13. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання – нова освітня філософія / І. Д. Бех // Педагогіка толерантності. — 2001. — № 1. — С. 16–19.
 14. Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. — К. : Укр. Біблійне тов., 2002. — 1375 с.
 15. Білик А. Доброчинна жінка / А. Білик // Вічний Скарб. — 2008. — № 3(60).
 16. Богуш А. М. Шлях до милосердя і любові / А. М. Богуш // Дошкільне виховання. — 2001. — № 2. — С. 3.
 17. Богуш А. М. Уроки духовності дітям / А. М. Богуш, В. Є. Сучок. — Одеса : Друк, 2007. — 198 с.
 18. Богуш А. М. Духовність у педагогічному вимірі / А. М. Богуш. — УДК 37.097 ББК 87.212.
 19. Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. — Полтава, 1994. — 192 с.
 20. Ващенко Г. Виховання волі і характеру / Г. Ващенко. — К. : Школяр, 1999. — 385 с.
 21. Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. : статті, доповіді, виступи. — Острог, 1998. — 444 с.
 22. Дзюба П. П. Виховуємо моральні якості / П. П. Дзюба. — 2007.
 23. Доля Н. Ми повинні жити як частина суспільства і впливати на це суспільство / Н. Доля // Слово вчителю. — 2012.
 24. Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку: програма з духовно-морального виховання дошкільників: навч.-метод. посіб. / уклад. : В. В. Скрипник, В. Є. Сучок ; за ред. проф. В. М. Жуковського. – 2-ге вид., доп. і перероб. — Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2012.
 25. Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в історії американської школи : монографія / В. М. Жуковський. — Острог, 2002. — 428 с.
 26. Жуковський В. М. Теорія і методика викладання предметів духовно-морального спрямування у середніх навчальних закладах: навч. посіб. / В. М. Жуковський, Л. Ю. Москальова. — Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. — 364 с.
 27. Кислашко О. П. Християнська педагогіка: навч. посіб. / О. П. Кислашко, І. Л. Сіданіч. — К. : Духовна вісь, 2015. — 510 с.
 28. Коменский Я. А. Великая дидактика / Я. А. Коменский. — М. : Изд. кн. магазина «Начальная школа». — 1893. — 308 с.
 29. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. — К. : Дошкільне виховання, 2003. — 244 с.
 30. Княжицкий А. И. Притчи / А. И. Княжицкий. — М. : МИРОС, 1994. — 216 с.
 31. Концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування. // Історія України: правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2006. — № 36. — С. 1–4.
 32. Мельничук М. Духовність дитини – очима Софії Русової / М. Мельничук // Дошкільне виховання. — 1997. — № 6. — С. 14.
 33. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2005 р. № 437 «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства» // Офіційний вісник. — 2005. — липень.
 34. Основи християнської моралі та поведінки. Планування та конспекти занять з християнської етики для дітей дошкільного віку / В. Є. Сучок ; автор. кол. ДНЗ № 4 м. Южне. — Одеса : Друк, 2009.
 35. Розмалюй Біблію / Карін Маккензі. - Донецьк: ВБФ «Східноєвропейська гуманітарна місія», 2013. – 34 с.
 36. Сіданіч І. Л. Освітнє середовище школи-дитсадка: педагогічний аспект / І. Л. Сіданіч // Відкритий урок. — 2005. — № 13/14. — С. 61–64.
 37. Сіданіч І. Л. Як зробити батьків і дітей щасливими? / І. Л. Сіданіч // Відкритий урок. Початкова школа. — 2005. — № 3/4. — 118 с.
 38. Сіданіч І. Л. Виховання любові та поваги до батьків / І. Л. Сіданіч // Відкритий урок. Основна школа. — К. : Вид-во «Плеяди». — 2005. — Вип. 7/8. — 180 с.
 39. Сіданіч І. Л. Культура взаємин батьків і дітей / І. Л. Сіданіч // Відкритий урок. Дошкільна освіта. — 2005. — № 5/6. — С. 147–166.
 40. Сіданіч І. Л. Духовно-моральне виховання дітей в історії педагогіки та вітчизняної школи : монографія / І. Л. Сіданіч, О. П. Кислашко. — К. : Дорадо-Друк, 2012. — 496 с.
 41. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: у 5т. / В. О. Сухомлинський. — К. : Рад. шк., 1976. — Т. 1. — 657 с.
 42. Сухомлинський В. О. Вічна тополя: казки, оповідання, етюди: для молод. шк. віку / В. О. Сухомлинськимй ; упоряд. О. Сухомлинська. — К. : Генеза, 2003. — 272 с.
 43. Сухомлинська О. В. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей / О. В. сухомлинська // Шлях освіти. — 2002. —  № 4.
 44. Ушинський К. Д. Твори: в 6-ти т. / К. Д. Ушинський. — К., 1954.
 45. Хіміч Н. На засадах християнської моралі / Н. Хіміч // Дошкільне виховання. — 2002. — № 6. — С. 14.
 46. Християнство і духовність: наук. зб. за ред. А. Колодного. — К., 1998.
 47. Хрестоматія з духовно-морального виховання дошкільників / уклад. : А. М. Богуш, В. Є. Сучок. — Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2011.
 48. Ярмусь С. Досвід віри українця: вибрані твори / С. Ярмусь ; упоряд. і авт. аналіт. післяслова А. Колодний. — К. : Світ знань.

Науковий керівник програми:

Богуш Алла Михайлівна, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського.

 

Авторський колектив програми:

Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови і літератури Національного університету «Острозька академія», м. Острог.

Сіданіч Ірина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри управління начальним закладом та педагогіки вищої школи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ;

Саннікова Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, м. Одеса;

Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач кафедри психолого-педагогічної та корекційної освіти Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, м. Одеса;

Сучок Віра Євгеніівна, завідувачка дошкільного навчального закладу № 4, м. Южне, Одеська область;

Оборіна Тетяна Володимирівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 4, м. Южне, Одеська область;

Біда Олена Миколаівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 4, м. Южне, Одеська область;

Яременко Таісія Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 4, м. Южне, Одеська область.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше