Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Тюски Ніни Миколаївни,

вчитель початкових класів

Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1


РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  ШЛЯХОМ  ВИКОРИСТАННЯ ІКТ

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

«Справжній вчитель показує своєму учню не готову споруду, у якій тисячоліття праці, а веде його до  розроблення будівельного матеріалу, будує споруду разом з ним, навчає його будівництву…»

А. Дістервег

 

Школа – це життєвий простір дитини, тут вона не готується до життя, а живе. І тому вся діяльність вчителя має бути організована таким чином, аби сприяти становленню особистості дитини.

Традиційна система навчання побудована на пояснювально-ілюстрованому навчанні, метою якого було навчи­ти дитину читати, писати, лічити. За такого навчання у навчальному процесі виникає низка проблем. Головними з них є низький рівень навичок спілкування, неможли­вість отримати розгорнуту відпо­відь учня з його власною оцінкою питання, що розглядається, не­достатнє залучення школярів до спільного обговорення. Самостійна ро­бота учнів, що сприяє розвитку їх пізнавальної активності, практич­но зведена до мінімуму.  «Корінь»   цих проблем – у процедурі, що за­дає традиційна технологія, яка зводиться лише до набуття знань; не забезпечує усіх умов для формування учня як самостійної творчої особистості, готової до самовдосконалення, самореалізації, саморозвитку.

Мене постійно хвилювало питан­ня: як залучити всіх учнів до ак­тивної навчальної діяльності про­тягом всього уроку, враховуючи їх можливості та здібності? Як змі­нити урок так, щоб кожний учень міг виявити себе?

Перед  школою І ступеня, відповідно до нового Державного стандарту початкової загальної освіти, стоїть завдання впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес школи: формування вмінь людини самостійно мислити, здобувати знання, працювати з різними джерелами інформації, висувати нестандартні ідеї та прогнозувати, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. Отже, починаючи з перших днів перебування дитини у школі ми повинні готувати її до самостійного життя. Кожна дитина унікальна по-своєму, тому завдання вчителя – створити найкращі умови для виявлення таланту та його успішної реалізації.

Як учитель початкових класів, хочу відзначити, що  більшість школярів мають вдома комп’ютер, але використовують його в основному як цікаву іграшку. То ж надзвичайно корисно привчати учнів використовувати  комп’ютер як розумного помічника у навчанні під час формування нових знань, пошуку потрібної інформації, використання ресурсів Інтернету, прикладного застосування вивченого матеріалу, комп'ютерного тестування. При цьому в учнів формуються конкретні практичні вміння й навички, розвиваються інформаційно-комунікативні компетентності... Ми живемо в такому світі, в якому інформаційний потік постійно зростає, а час наче ущільнюється. Цивілізація неухильно рухається до побудови інформаційного суспільства, де вирішальну роль грають інформація й наукові знання. Саме тому виникла  необхідність впровадження ІКТ в навчальну діяльність.

Опрацювавши наукову та методичну літературу, відвідавши уроки колег, які працюють за різними методиками, я знайшла відповідь: потрібно змінити підхід до навчання. Тому, я працюю над проблемою, яку вважаю актуальною в навчально-виховному процесі сучасної школи « РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ  ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ »

Актуальність проблеми. Інформація – стратегічний ресурс сьогодення. Україна, інтегруючись у світовий інформаційний простір, зацікавлена у підвищенні рівня інформаційно-комунікаційної культури зростаючого покоління. Пріоритетами держаної політики в галузі освіти є підготовка молодих людей з високим рівнем освіти й культури, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні нових наукових та інформаційних технологій. Ці завдання окреслено Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Державним стандартом початкової загальної освіти. Успішне їхнє виконання потребує спрямування вектора розвитку освіти на компетентнісний підхід до навчання, що прийшов на зміну так званому «знаннєвому».

Щоб бути успішною людиною в сучасному світі, недостатньо володіти певною сумою знань у тій чи іншій галузі. Важливо, щоб дитина, яка закінчує школу і йде у доросле життя, не була пасивним об’єктом впливу, а могла самостійно знайти потрібну інформацію, обмінятися думками щодо певної проблеми з іншими людьми, брати участь у дискусії, знаходити аргументи і контраргументи, виконувати різноманітні ролі.

Використання ІКТ у навчальному процесі має на меті підвищення якості освіти - однієї з насущних проблем для сучасного суспільства. Саме цим обумовлюється актуальність представленого досвіду.

Мета  досвіду. З’ясувати ефективність використання ІКТ на уроках математики у розвитку особистості учня.

Завдання досвіду. Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання:

з’ясувати суть використання ІКТ в навчанні та особливості його впровадження в початковій школі;

проаналізувати та дібрати методи, форми і засоби навчання, використання яких дозволить формувати в учнів інформаційно-комунікативну компетентність;

зясувати ефективність застосування ІКТ на уроках математики щодо формування в учнів інформаційно-комунікативної компетентності.

Ідея досвіду. Впровадження ІКТ в процесі навчання та виховання забезпечує розвиток і саморозвиток особистості, сприяє формуванню адекватної самооцінки, організаційних, інформаційних, комунікативних компетентностей, швидкому і міцному засвоєнню програмового матеріалу, дає дитині відчуття впевненості й особистого успіху.

Інноваційна значущість пропонованого досвіду полягає у тому, що, враховуючи вимоги до розвитку системи освіти та, викликане ними, впровадження в навчально-виховний процес початкової школи компетентнісного підходу, для сучасного вчителя надається така педагогічна технологія, яка дозволить поєднати систему особистісно-компетентнісного навчання з використанням ІКТ в класно-урочній системі.

Практична значущість досвіду полягає у впровадженні особистісно-компетентнісного навчання через використання ІКТ на уроках математики, які спрямовані на виховання особистості, формування в школярів інформаційно-комунікативної компетентності.

Технологічне підґрунтя досвіду. Серед великої кількості традиційних і інноваційних педагогічних технологій мою увагу привернули інформаційно-комунікаційні технології навчання. Як відомо, дана технологія пов'язана зі створенням, збереженням, передачею, обробкою та управлінням інформації. У сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології є важливою і невід'ємною частиною держави, бізнесу та приватного життя.

Немає потреби і неможливо однаково навчати і навчити всіх дітей, сформувати в кожної дитини одні й ті самі вміння та навички з різних предметів, добитися від дітей одного і того самого рівня розвитку логічного та творчого мислення, однакового сприймання дійсності. Це стосується і навчання математики, методів розв’язування різних задач, побудови й аналізу різноманітних математичних моделей процесів та явищ. Комп’ютерна підтримка цього процесу дає значний педагогічний ефект, полегшуючи, розширюючи і поглиблюючи вивчення і розуміння математики.

Одне з найскладніших завдань для вчителів математики початкових класів – це сприяти розвитку розумових здібностей молодших школярів. Але не слід забувати також і про виховання певних почуттів, які підсилюють розумову активність учня. Позитивний фон уроку викликає у школярів почуття радості, здивування, захоплення від розв’язання певної складної задачі та знаходження раціонального способу, що сприяє формуванню інтересу до вивчення математики. 
Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. ІКТ  дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація), шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку), використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною й, що важливо, витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.

При плануванні уроків з використанням ІКТ я враховую:

- наявний набір комп’ютерного та мультимедійного обладнання,
- наявність програмно-методичного комплексу до підручника, що відповідає діючій програмі,
- наявність програм-тренажерів для відпрацювання практичних умінь та навичок,
- готовність учнів до сприйняття матеріалу з використанням комп'ютера;
- можливості учителя й учня використовувати комп'ютерні технології поза класом.

Комп’ютерне забезпечення уроків математики в початковій школі потребує належного прикладного програмного забезпечення (ППЗ). Вибір програм та розробку дидактичних комп’ютерних засобів здійснюю  на основі наступних принципів:

1. Доступність. В цьому принципі сконцентровані такі ідеї, як відбір ППЗ, що вже є у наявності (програми, які вже знаходяться на комп’ютері), а також відбір програм.

2. Простота. Тут мається на увазі можливість учнів працювати з деякими програмами (наприклад, іграми, найпростішими редакторами та спеціально-розробленими для дітей 6-10 років програмами).

3. Надійність. Програми, які використовую , мають бути ліцензовані, щоб не принести випадкової шкоди психічному чи фізичному здоров’ю дітей, які з ними працюють.

4. Ще одним принципом підбору програм є їх практична багатофункціональність, тобто можливість вчителя зробити у цій програмі якомога більше корисної інформації для дітей: підібрати або створити малюнки, схеми, таблиці, іншу наочність, роздрукувати її, використовувати як наочний посібник саму програму або її продукти і т.і.

На уроках математики я стараюсь, щоб фігура вчителя відходила в тінь, хоча саме він є головним режисером дій учнів на уроці. На заняттях прагну не лише озброювати дитину знаннями, а організовую навчальну діяльність кожного учня, змінивши пояснювально-ілюстративний метод на пошуковий і дослідницький. Готуючись до уроку, я завжди прагну продумати, осмислити якраз ті точки зіткнення, ті нитки, де завдяки пошуку розкривається щось нове, несподіване з погляду пізнання істин і закономірностей навколишнього світу. Зокрема, застосовую проблемні методи, що проводять учні через дві ланки наукової творчості:  постановку проблеми (на етапі формулювання теми уроку) та пошук рішення (на етапі відкриття нового знання), яке забезпечує якісніше засвоєння знань; розвиває в учнів уміння самостійно мислити, аналізувати, свідомо висувати гіпотези; аргументовано відстоювати свою думку; розвивати логічне мислення, мовлення й творчі здібності,а використання ІКТ тільки підсилює пізнавальну активність учнів на уроці.

При проведенні уроків я використовую ППЗ та мультимедійні презентації.   На таких уроках реалізуються принципи доступності, наочності. Уроки ефективні своєю естетичною привабливістю. Урок-презентація теж забезпечує одержання більшого обсягу інформації й завдань за короткий період. Завжди можна повернутися до попереднього слайду (звичайна шкільна дошка не може вмістити той обсяг, який можна поставити на слайд).

Захопившись, діти не помічають, що навчаються: пізнають і запам’ятовують нове в незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть самі пасивні діти включаються в гру з великим бажанням, що значно полегшує їм долати перешкоди в засвоєнні навчального матеріалу.

Комп'ютер використовую на всіх етапах процесу навчання:

при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі, при цьому для учня він виконує різні функції: учителя, робочого інструменту, об'єкта навчання, співробітника колективу.

В електронних підручниках комп'ютер частково виконує роль учителя, тому що здійснює керування ходом вивчення навчального матеріалу й контроль за виконанням завдань. Використання електронних видань дозволяє диференціювати та індивідуалізувати навчання, стимулювати творчу діяльність учнів, виховувати навички самоконтролю й рефлексії, змінює роль учня в навчальному процесі від пасивного спостерігача до активного дослідника.

Приклади використання мною презентацій на уроках:

  • Пояснення нової теми, супроводжуване презентацією.
  • Робота з усними вправами.
  • Використання презентації при повторенні пройденого матеріалу.
  • Взаємоперевірка самостійних робіт за допомогою відповідей на слайді.
  • Проведення тестів.
  • Проведення фізкультхвилинок.
  • Залучення казкових героїв.

У своїй роботі використовую готові тестові програми, які є в електронних виданнях, а також тести, знайдені в Інтернеті.

При вивченні нової теми я проводжу урок із застосуванням мультимедійної презентації. Це дозволяє акцентувати увагу учнів на значимих моментах інформації, що подається. Можна використовувати презентацію при закріпленні навчального матеріалу для систематичної перевірки правильності виконання домашнього завдання всіма учнями класу.

Працюючи із презентацією, у першу чергу визначаюся з доцільністю її застосування. Наприклад, якщо слайд містить динамічні фрагменти, що підвищують ефективність процесу засвоєння нових знань учнями, то його застосування на уроці більш обґрунтовано, ніж статистичних слайдів. Динамічні елементи на слайдах, звичайно, підвищують наочність, сприяють кращому осмисленню й запам'ятовуванню навчального матеріалу. Але при цьому слайд не повинен бути перенасичений анімацією.

Навчальний матеріал на слайдах розподіляю частинами, зручними для сприйняття. Не розміщую на одному слайді багато інформації, навіть якщо вона має відношення до суті питання, що викладається на ньому.

Для проведення уроків зручно використовувати слайди з демонстрацією по клацанню. При використанні презентації як наочна допомога важливо оптимально задіяти й зір, і слух. Тому частина інформації виношу на демонстраційний слайд, а частину проговорюю. Це підвищує продуктивність уроку.

За допомогою текстового редактора WORDPAD створюю дидактичні матеріали у вигляді текстових завдань, а з допомогою текстового процесора WORD такі завдання набудуть ще й графічних елементів. Аналогічні завдання можна використовувати як роздатковий матеріал (роздруковувати на папері) або (якщо дозволяють умови), за певних уявлень дитини про комп’ютер, виконувати прямо на комп’ютері.

На етапі мотивації  уроку використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, зацікавленість до знань та процесу їх сприймання. Наприклад, проводжу вправу Вилучи зайве: добираю гасло уроку; вставляю в текст гасла окремі слова (назви цифр, тварин, рослин тощо) та записую зашифровую гасло; пропоную учням вилучити зайві слова і прочитати девіз уроку. Для цього використовую комп’ютерну програму  Power Point.

Нові математичні поняття й відно­шення між ними не пропоную дітям на уроках у формі повідомлен­ня інформації, у готовому вигляді. Діти «відкривають» їх самі у процесі самостійної діяльності й самі при цьому ставлять перед собою мету уроку. Я лише спрямовує цю діяльність. Так на уроці математики в четвертому класі з теми «Визначення площі фігур за допомогою палетки» пропоную дітям знайти площу фігур, які не є прямокутниками. На основі висунення різних гіпотез, учні приходять до висновку, що потрібно створити нове правило визначення площі таких фігур. Саме тут і знайомлю дітей з палеткою з демонстрацією на екрані. Відкриття викликає у дітей захоплення, завдяки цьому забезпечується розвиток емоційної сфери дитини, а це стимулює її на запам'ятовування нового матеріалу, на подальшу роботу в тому ж дусі.

Захопившись, діти не помічають, що навчаються: пізнають і запам’ятовують нове в незвичайних ситуаціях, поповнюють запас уявлень, понять, розвивають фантазію. Навіть самі пасивні діти включаються в гру з великим бажанням, що значно полегшує їм долати перешкоди в засвоєнні навчального матеріалу.

Також використовую прийоми, які за короткий час охоплюють великий обсяг матеріалу і виконуються у швидкому темпі. Це вікторини, розгадування кросвордів, ребусів. Самостійна робота учнів має місце на кожному уроці. Намагаюся включити в кожний урок ігрові моменти, щоб зацікавити навіть дуже пасивних і байдужих учнів. Тому на уроках математики практикую проведення усного рахунку в ігровій формі «впіймай м’яч», а перевірку таблиці множення під веселу пісеньку «Таблиця множення», щоб зняти тривогу і хвилювання.

Найбільше мені і моїм учням подобається проводити уроки-подорожі. Подорожі на уроках математики ми здійснюємо в різні куточки планети. Часто уроки подорожі за сюжетом нагадують казку. Такі заняття несуть значне пізнавальне навантаження і служать вдалим підсумком вивчення теми або навіть «відкриттям» нових знань. Виконуючи досить серйозні функції, урок-подорож ніколи не втомлює дітей і дає їм позитивний емоційний заряд. Так у 1 класі під час вивчення таблиць додавання ми подорожували у казку «Рукавичка». Виконували завдання її героїв, знаходили пастки, долали перешкоди і розфарбовували рукавичку з прикладами.

Також використовую ІКТ для створення засобів навчання для уроків математики в початковій школі.

Так, під час вивчення нумерації в межах першого десятка  застосовую картки з числами, що мають вигляд роздаткового матеріалу.

Окрім карток з цифрами (числами першого десятка),   створюю певні таблиці натурального ряду чисел. Наприклад:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

До цієї таблиці можна застосувати різноманітні види завдань.

- Назвіть числа, які йдуть за п'ятіркою (зміщені праворуч від 5).

- Назвіть числа, менші від 8 (розміщені ліворуч від цієї цифри).

- Між якими числами стоїть 3?

Прикладом таблиць, що створені за допомогою ІКТ, можуть стати таблиці додавання (віднімання) чисел, а в 3-4 класах – схеми розв’язування задач.

Робота на уроці математики з наочними посібниками, виконаними на комп'ютері, викликає значне зацікавлення в учнів під час відтворення знань, активізує пізнавальну діяльність, сприяє повноцінному формуванню передбачених програмою умінь. Реалізуючи навчальний процес в різноманітних формах й різноманітними засобами, учитель підтримуватиме інтерес до навчання протягом усього уроку, запобігатиме перевтомі дітей і водночас розвиватиме такі важливі якості, як швидка реакція, кмітливість, увага.

Підготовка до уроків з використанням інформаційних технологій вимагає більшого часу, ніж звичайний урок, але це не можна назвати недоліком, так як дані уроки значно ефективніші звичайних. Як показує практика, з усіх існуючих технічних засобів навчання комп'ютер найбільш повно відповідає дидактичним вимогам, оскільки володіє цілим рядом додаткових можливостей, що дозволяють управляти процесом навчання, максимально адаптувати його до індивідуальних особливостей учнів.

Грамотне використання будь-яких засобів інформаційних технологій на уроках тягне за собою розвиток особистості дитини: інтелекту, пам'яті, уваги і т.д. Використання інформаційних технологій на уроці є потужним мотиваційним стимулом. Але в той же час, необхідно розуміти, що збільшення часу безпосередньої роботи за комп'ютером молодшого школяра ініціює низку негативних наслідків: перезбудження нервової системи, втому очей, статистичне напруження м'язів спини і шиї, загальну стомлюваність організму. Тому, якою б привабливою не була навчальна діяльність з використанням комп'ютера на уроці, необхідно суворо дотримуватися встановлених санітарних норм.

Таким чином, використовуючи ІКТ у своїй діяльності, я виділяю низку переваг:учні швидше своїх однолітків засвоюють програмовий матеріал; спокійніше і впевненіше відповідають, виконують самостійні роботи; уміють запропонувати свій спосіб діяльності, аргументувати свої думки; уміють відстоювати свою точку зору; краще володіють навичками самоконтролю і самооцінки.

Аналіз результатів досвіду. Працюючи над даною науково-методичною проблемою,  постійно здійснювала моніторинг рівня сформованості в моїх учнів інформаційно-комунікативної компетентності. Для цього використовувала такі методи, як: педагогічне спостереження; соціологічне опитування (бесіда, інтерв’ю, анкетування); тестування; створення педагогічних ситуацій; індивідуального і групового самооцінювання; вивчення продуктів творчої діяльності учнів тощо. В результаті цих дій було з’ясовано, наприклад, що, у моїх учнів значно зросла активність на уроці (див. діаграму 1).

 image002

В учнів зріс інтерес до вивчення математики, знизився рівень тривожності . На цих уроках їм цікаво і спокійно. Вони мають високі інтелектуальні, твор­чі, художні здібності, активні, ініціативні, нестандартно думають і діють, упевнені у своїх силах та здібно­стях, використовують логіку, імпрові­зують, уміють доводити справу до логіч­ного завершення. Підтвердженням цього є зростання рівня творчих здібностей учнів. Аналіз результатів контрольних робіт учнів за 2015-2016, 2016-2017 н. р. засвідчив позитивні зміни в якості знань учнів з математики . Мої  учні досягли високих результатів на  олімпі­аді з математики. У 2015 році 1 місце у ІІ етапі та 3 місце у ІІІ етапі олімпіади «Юне обдарування».

Батьки, діти яких навчаються в моєму класі, дають позитивні відгуки щодо навчання дітей. Вони задоволені результатами, методами викладання, формами роботи на уроці.

Успішного учня може виховати успішний учитель. І за якою б технологією він не працював, мета одна – сприяти розвитку особистості дитини. Саме завдяки впровадженню ІКТ я змінила погляд на сучасну освіту, реалізую свої творчі здібності, намагаюсь підвищити рівень психологічної культури. Основні труднощі у впровадженні ІКТ пов’язані з психологічною та фаховою готовністю до роботи в нових умовах, значними затратами часу (особливо на початковому етапі). Труднощі виникали у побудові уроку, доборі відповідних методів, прийомів, створенню оптимальних психологічних умов на уроці. Постійно самовдосконалююсь через участь у семінарах, учительських конкурсах, під час підготовки учнів до олімпіад.

Володіння педагогічною технологією забезпечує вчителеві можливість організації педагогічного впливу відповідно до його основного призначення - переходом дитини в позицію суб'єкта.


Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше