Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КУ «РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

РІВНЕНСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ

 

 

Особливості формування лінгвістичної компетентності учнів

в умовах викладання німецької мови як другої іноземної

(перша іноземна мова – англійська)

p01p02

 

З досвіду роботи

вчителя німецької мови

Рівненської української гімназії

Мельничук Світлани Василівни

 

 

Рівне - 2017


 

Матеріали схвалено науково-методичною радою КУ «Рівненський міський методичний кабінет» (протокол № 3 від 28 листопада 2016 року)

Затверджено до друку методичною радою Рівненської української гімназії (протокол №3 від 04 січня 2017 року)

Автор : Мельничук Світлана Василівна, учитель німецької мови вищої кваліфікаційної категорії Рівненської української гімназії

Особливості формування лінгвістичної компетентності учнів в умовах викладання німецької мови як другої іноземної (перша іноземна мова – англійська): Методичний посібник / С.В.Мельничук. – Рівне, РУГ. – РОІППО, 2016. – 86 с.

Рецензент: Джава Надія Арсентіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романо-германської філології РДГУ

 

Формування іншомовної компетентності особистості стає провідною метою вивчення іноземної мови. Вміння адаптуватися до будь-якої мовленнєвої ситуації є важливою складовою поняття «володіння мовою», але високий рівень володіння мовою неможливий без сформованої лінгвістичної (мовної) компетентності. Тому саме на формування лінгвістичної компетентності повинна бути спрямована увага сучасного вчителя іноземної мови.  І оскільки німецька мова в освітніх закладах України вивчається переважно як друга іноземна після англійської, то цим фактором обов’язково необхідно скористатися при викладанні.

Начально-методичний посібник Мельничук С.В. визначає психолого-педагогічні та методичні основи процесу вивчення німецької мови як другої іноземної, пропонує систему формування лінгвістичної компетентності учнів у процесі вивчення німецької мови, подає практичні рекомендації щодо формування лінгвістичної компетентності учнів із використанням традиційної та інноваційної технологій організації навчальної діяльності.

Для вчителів німецької мови різних типів шкіл.

Зміст

І. Вступ……………………………………………………..…….... 4

ІІ. Основна частина.

Розділ 1. Лінгвістична компетентність як важлива складова іншомовної компетентності .……………………………..……… 7

1.1.        Лексична компетентність ……………………....…… 14

1.2.        Граматична компетентність ………………………… 24

Розділ 2. Вивчення німецької мови як другої іноземної ... 40

ІІІ. Висновки ……………………………………………………  53 

ІV. Бібліографія  ………………………………………………    54 
Додатки …………………………………………………….  57 


І. Вступ

На сучасному етапі інтеграції України до Європи особливого значення набуває вивчення сучасних європейських мов. Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями Ради Європи, відтепер метою є не просто вивчення будь-якої мови, а вільне спілкування нею, тобто формування в індивіда іншомовної комунікативної компетенції, що є основою комунікативного підходу до вивчення іноземних мов.

Предмет „Іноземна мова” є специфічним для викладання, тому й вимагає специфічних підходів і прийомів. А викладання другої іноземної мови на базі вже вивченої першої ( у більшості першою мовою є англійська) потребує ще більше умінь та знань від учителя. Практично всі підручники для вивчення німецької мови як другої містять велику кількість посилань на відповідні англійські слова, граматичні явища та форми. Звісно ж, при таких умовах вчитель повинен мати хоча б елементарні знання з англійської мови для орієнтування в матеріалі. Але практичне знання двох іноземних мов не применшує необхідність володіння вчителем основ лінгводидактичних знань.

Ми ніколи не були байдужі до тенденції європейської освіти. Але наша освіта завжди вибирала «свій шлях», обумовлений специфікою вітчизняних традицій і процесів. Не будуть винятком і  тенденції підсилення ролі компетентностей в освіті. З погляду сучасних вимог до навчання необхідно визначити компетентності, пов'язані зі здатністю учнів до креативної діяльності. Цікавими є креативні компетентності як загального порядку, тобто ключові компетентності, так і конкретного, які стосуються творчості в окремих освітніх сферах, навчальних предметах чи видах діяльності. Варто сказати, що не існує єдиного узгодженого визначення та переліку ключових компетентностей. Оскільки компетентності - це насамперед замовлення суспільства на підготовку його громадян, такий перелік багато в чому визначається узгодженою позицією соціуму в певній країні або регіоні.

Варто відрізняти просто «компетентності» від «освітніх компетентностей». Компетентності для учня - це образ його майбутнього, орієнтир для освоєння. Але в період навчання в учня формуються ті чи інші складові цих «дорослих» компетентностей, і, щоб йому не лише готуватись до майбутнього, а й жити в сьогоденні, він освоює ці компетентності з освітньої точки зору. Освітні компетентності відносяться не до всіх видів діяльності, в яких бере участь людина (наприклад, дорослий фахівець), а тільки до тих, які включені до складу загальноосвітніх галузей і навчальних предметів. Такі компетентності реалізуються через предметно-діяльнісну складову загальної освіти та покликані забезпечувати комплексне досягнення її цілей. Як приклад можна навести таке. Учень у школі освоює компетентність громадянина, але повною мірою використовує її компоненти вже після закінчення школи, тому під час його навчання ця компетентність фігурує в якості освітньої.

У на сьогодні існує ряд спроб визначити поняття «компетентність» з освітньої точки зору. Наприклад, у проекті «Державний стандарт базової і повної середньої освіти» сформульоване таке робоче визначення поняття «компетентність»: «Готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні вміння та навички, а також способи діяльності в житті для рішення практичних і теоретичних задач» [38, с.4] .

У методиках навчання окремим предметам компетентності використовуються давно, наприклад, лінгводидактичні компетентності застосовуються в мовах, комунікаційні - в інформатиці. В останні роки поняття «компетентність» вийшло на загальнодидактичний і методологічний рівень. Необхідність формування школою ключових компетентностей відзначена в концептуальній модернізації вітчизняної освіти.

Провідною метою вивчення іноземної мови стає іншомовна компетентність особистості, а бажаним результатом — використання іноземної мови як доступного засобу спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки. Іншомовна компетентність вважається сформованою за умови якісної реалізації її трьох базових компонентів : лінгвістичної, соціальної та комунікативної компетентності.


Завантажити: Особливості формування лінгвістичної компетентності учнів в умовах викладання німецької мови як другої іноземної (перша іноземна мова – англійська): Методичний посібник / С.В.Мельничук. – Рівне, РУГ. – РОІППО, 2016. – 86 с. (Документ Microsoft Word (.docx))

ІІІ. Висновки

При викладанні іноземної мови вчителі орієнтуються на твердження, що «основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях» [21, с.3]. Звичайно ж, комунікативна компетентність, з цієї точки зору, є провідною метою навчання іноземної мови. Але «розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення»  [21, с.3]. Конкурентноспроможна особистість в сучасному світі повинна мати сформовані на високому рівні комунікативну, лінгвістичну  та соціальну компетентності. І поруч з умінням адекватного оперування матеріалом в комунікативній сфері високо цінується уміння лексично і граматично правильно оформляти інформацію.

Згідно з комунікативним підходом до навчання новий мовний матеріал (лексичний та граматичний) спочатку пред'являється в певному контексті, а вже потім активізується в усному та писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань. Вони мають бути комунікативно спрямованими і сприяти формуванню в учнів знань не тільки про значення нової мовної одиниці, але й про її формоутворення та функції у мовленні. На основі цих знань мають формуватися відповідні мовні навички. Такий комунікативно-когнітивний підхід до сприймання мовного матеріалу сприяє усвідомленому його засвоєнню й адекватному використанню в практичній мовленнєвій діяльності.

Сформована на високому рівні лінгвістична компетентність додає учням  впевненості  у своїх здібностях, підвищує мотивацію до подальшого вивчення мови, сприяє розвитку пізнавальних та комунікативних інтересів, що приводить в свою чергу до активізації та розширення можливостей автономного навчання учнів в оволодінні німецькою мовою.

ІV. Бібліографія

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Аріян М. А. Рольове спілкування іноземною мовою як фактор соціального розвитку особистості підлітка // ИЯШ.- 2011. - №7.- С. 13-18.
3. Бим И.Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского) : Учебное пособие. – Обнинск : Титул, 2001. –    48 с.
4. Богуш А. М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика / А.М.Богуш. – Запоріжжя : Просвіта, 2000. – 216 с.
5. Боднар С.В. Когнітивний підхід до формування англомовної лексичної  компетентності студентів економічних спеціальностей // “Наука і освіта”, № 10, 2014. -  с.34-37
6. Выготский Л.С. Педагогическая психология.- М.: Педагогика,1991.-480с.
7. Гапонова С.В. Взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови / С.В.Гапонова // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 13–16.
8. Горбунова Н. В. Лексична компетенція дітей дошкільного віку в сучасних дослідженнях // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2010. – Вип. 8. – С. 85–91.
9. Ітельсон Є. І. Про ставлення учнів до іноземної мови як навчального предмета // ИЯШ.- 2011. - №7.- 73-77 с.
10. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти. / С. Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
11. Кравець Н.М. Особливості  викладання німецької мови як другої іноземної // Німецька мова в школі. - 2011. - №3. - С.3-4
12. Кукліна С. С. Використання особистісно-орієнтованих технологій на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі // ИЯШ.- 2011. - №3.- C. 6-12.
13. Методика викладання іноземних мов в середніх навчальних закладах : підруч. [для студ. вищ.навч. закл. освіти] / [Ніколаєва С. Ю., Бігич О. Б., Бражник Н. О. та ін.]. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

 14. Методика навчання іноземних мову середніх навчальних закладах: Підручник / Кол.авт. під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 320 с.
15. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

16. Методика навчання рідної мовив середніх навчальних закладах / За ред. М. І.Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – К. : Ленвіт, 2000.– 262 с.
17. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: навч.- метод. посіб. [для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / [Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.] ; за ред. С. Ю. Ніколаєвої – К. : Ленвіт, 2011. – 344 с.
18. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов // Іноземні мови.- 2002.- № 1.-C.39-46
19. Паршикова О.О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект). – Донецьк : видавництво “Вебер” (Донецька філія), 2009. –296 с.
20. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе.- М.: Просвещение, 1999. - 284 с.
21. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. – Київ : Перун, 2005. – 208 с.
22. Скляренко Н.К. Систематизація і повторення іншомовного граматичного матеріалу в основній і старшій школі // Іноземні мови. – 2005, № 2. – С. 3-7.
23. Тарнопольський О.Б., Кожушко С.П. Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України. – Київ : Видавн. Європейського ун-ту, 2003. – 279 с.
24. Хельбиг Г. Грамматика в преподавании иностранных языков. // Иностр. яз. в школе. – 1996, № 3. – С. 28-34.
25. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / Н. Хомский. — М., Просвещение, 2002. — 348 с.
26. Черноватый Л.Н. Психолингвистические основы теории педагогической грамматики. – Харьков: Основа, 1999. – 245 с.
27. Шанский Н. М., Махмудов Ш. А.Филологический анализ художественного текста. / Н. М. Шанский, Ш. А. Махмудов. – СПб. : Наука, 1999. – 288 с.
28. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / Шатилов С.Ф. – Л. :Просвещение, 1996. – С.129.
29. Anna Kursiṧa, Gerhard Neuner. Deutsch ist easy! – München : Max Hueber Verlag, 2006. – 96 S.
30. Canal M. From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy / M. Canal // Richards J. and Schmidt R., (eds.) Language and Communication. — London: Longman, 1993. — 227р.
31. Erwin Tschirner. Grund- und Aufbauwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen – Lernwörterbuch. – Berlin : Cornelsen Verlag, 2008. – 240 S.
32. Erwin Tschirner. Grundwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen – Übungsbuch. – Berlin : Cornelsen Verlag, 2008. – 159 S.
33. Gu, Y., Johnson, R.K. Vocabulary learning strategies and language learning outcomes/ Y. Gu, R.K. Johnson// Language Learning Journal. – № 46 (4). – pp. 643-679.
34. Hadley A. Teaching Language Cultural in Context / A. Hadley. — Boston: Heinle and Heinle Publishers, 2003. — 532 p.
35. O'Malley, J.M. and Chamot, A.U. Learning strategy applications with students of English as a second language/ J.M. O'Malley, A.U. Chamot. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 195 p.
36. Studio [21] : Das Deutschbuch A1.Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM / Hermann Funk, Christina Kuhn. – Berlin : Cornelsen Schulverlage GmbH, 2013. – 296 S.
37. Studio [21] : Das Deutschbuch A2.Kurs- und Übungsbuch mit DVD-ROM / Hermann Funk, Christina Kuhn. – Berlin : Cornelsen Schulverlage GmbH, 2014. – 304 S.
38. http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/derj-standart.pdf
39. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/news/34752-vru-uhvalila-zakon-ukrayini-pro-vischu-osvitu

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше