Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

 

Комунальна науково-методична установа

«Володимирецький районний методичний кабінет»

Біленський НВК «ЗОШ І –ІІІ ст. – ДНЗ»

 

Використання проектної технології
на уроках історії України
у 7 класі

Використання проектної технології на уроках історії України у 7 класі

bil

Історія. Використання проектної технології на уроках історії України у 7 класі.

Автор: Блищик Г. А., вчитель суспільних предметів Біленського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»  

 

 

Рекомендовано методичною радою Біленського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

(протокол №______ від _________________ р.)

 

 

 

Рецензент: Малюк Ж. С., методист управління освіти, молоді та спорту Володимирецької районної державної адміністрації

 

 

Посібник присвячено актуальному питанню сучасної методики навчання історії – організації проектної роботи учнів. Пропонується теоретичний і практичний аспекти проектної технології. Подаються зразки розроблених уроків з історії України у 7 класі з використанням проектної технології. До посібника додається електронний диск , який містить конспекти розроблених уроків і мультимедійні презентації до уроків.

 

 

ЗМІСТ

 

Організація проектної роботи на уроках історії

Вступ………………………………………………………………………….4

1Історія України 7 клас. Урок з елементами проектної технології  на тему: «Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.»…..........13

2. Історія України 7 клас. Урок – проект на тему: «Культурна спадщина Галицько-Волинської держави»…………………….29

3. Історія України 7 клас . Урок з елементами проектної технології  на тему: «Внутрішня і зовнішня політика Данила Галицького»…………….45

Список використаної  літератури………...56

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ВСТУП

 

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства першочерговим завданням освіти є розвиток в учнів такого типу мислення, який надасть змогу адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем, які виникатимуть, пристосування до нових, часом не передбачуваних, політичних, економічних або інших обставин.
      Під час навчання виникає цілий ряд проблем , які пов'язані з низькою мотивацією навчальної діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів.
Як зацікавити? Що зробити?

 

Досягнути цього можна лише чіткою організацією навчального процесу, створенням атмосфери доброзичливості на уроках, наданням кожному учневі можливості виявити своє «Я», відчути власну значущість. Вивчаючи сучасні педагогічні теорії щодо організації навчального процесу, я зацікавилася методом проектів.

Метод проектів— це система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту під контролем учителя.

Мій досвід роботи  показав, що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст нового матеріалу, уникаючи залучення учня до активної діяльності. А пробудити таке прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему (саме метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого набуття).

Новизна такого підходу полягає в тому, що учням дається можливість самим конструювати зміст спілкування, починаючи з першого заняття роботи над проектом.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін.

Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання.  Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки.

Моє завдання, як учителя, полягає в тому щоб будувати свої уроки на основі потреб кожного учня, максимально забезпечити прояв активності, самостійності, розвивати ситуацію успіху , творчості , поважати інтереси кожного. Сьогодні є велика можливість використовувати на уроках історії інформаційні технології.  Активно використовую  комп'ютер  під час підготовки до уроку,  на уроці, а також  при проведенні позакласних заходів.

Зрозуміло, що впровадження методу проектів на уроках та в позаурочній діяльності  - процес досить складний. З метою досягнення позитивних результатів педагогу необхідно пройти багаторівневу систему підготовки, яка включає, перш за все, переосмислення та творчий аналіз своєї діяльності, інформаційно-теоретичну складову, апробацію отриманих знань.  Проте після копіткої роботи є відповідний результат.

Метод проектів стимулює самостійну пізнавальну діяльність і здійснюється за схемою: все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати. Переваги проектної технології очевидні.

b1

Навчальні проекти можуть бути дослідницькими, творчими, ігровими, інформаційними і  технологічними.

b12

Форми роботи над проектом можуть бути  як   індивідуальними  так і  груповими.

Проектне навчання будується за таким алгоритмом:
- Підготовка (визначення теми та мети проекту);
- Планування (визначення джерел інформації, послідовності виконання проекту);
- Збір та аналіз інформації;
- Презентація і захист власних напрацювань;
- Підбиття підсумків,
- Оцінювання результатів діяльності.

Проект - це робота, що самостійно планується та реалізується учнями. Робота над проектом-практика особистісно-орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

На основі аналізу фахових педагогічних джерел можна навести найбільш прийнятну класифікацію проектів:

 • за основною діяльністю: дослідницькі, інформаційні, творчі, ігрові, соціально-значущі;
 • за предметно-змістовими напрямами: монопроекти (в рамках однієї предметної галузі), міжпредметні проекти;
 • за кількістю учасників: індивідуальні, групові, колективні;
 • за терміном виконання: короткотермінові, довготермінові.

Дослідницькі проекти за своєю структурою найбільш наближені до реальних наукових досліджень, оскільки передбачають наявність таких складових, як висвітлення актуальності обраної теми, визначення об'єкту та предмету дослідження, конкретизація мети, висунення гіпотези, узагальнення результатів дослідницької роботи, формулювання висновків, передбачення нових проблем для дослідження.

 Реалізацією творчих проектів не передбачено чіткого визначення та прописування етапів здійснення дослідницької роботи, оскільки явною є підпорядкованість кінцевому результату: газеті, презентації, фільму, виховному заходу тощо.

Метою інформаційних проектів є збір необхідних даних, ознайомлення з їх змістом зацікавлених осіб, аналіз та узагальнення наявних матеріалів. Відповідно впровадженням інформаційного проекту передбачено планування діяльності учителя й діяльності учнів на кожному з етапів здійснення самостійної дослідницької роботи учнів та презентації ними кінцевих результатів.

 Соціально значущі проекти, орієнтовані на інтереси певної групи учнів, потребують конкретизації дій кожного з учасників, передбачають оцінювання кінцевих результатів. Різновидом соціально значущих проектів є телекомунікаційні проекти, сутність реалізації яких полягає в колективній навчально-пізнавальній, творчій та ігровій діяльності учнів. Вони характеризуються спільною метою,узгодженими методами й способами діяльності з використанням комп'ютерної телекомунікації.

Яким би не був навчальний проект, в його основі - наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну значимість. Головною складовою методу є самостійність учня. Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів.

Для учнів участь у проектній діяльності - це можливість максимального розкриття свого творчого потенціалу. Вона дозволить проявити себе індивідуально або в групі, спробувати свої сили, показати публічно досягнутий результат. Це діяльність, направлена на вирішення цікавої проблеми, сформульованої у вигляді завдання, коли результат цієї діяльності — знайдений спосіб вирішення проблеми — носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що дуже важливо, цікавий і значущий для самих учнів.

Для вчителя  проектна діяльність - це інтеграційний дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання, який дозволяє виробляти і розвивати специфічні уміння і навички проектування і дослідження, а саме вчити учнів:

 • плануванню власної діяльності;
 • пошуку і відбору актуальної інформації і засвоєнню необхідних знань;
 • проведенню дослідження (аналізу, синтезу, висуненню гіпотези,
  деталізації і узагальненню);
 • практичному застосуванню знань у різних, у тому числі й нетипових, ситуаціях;
 • вибору, освоєнню і використанню відповідної технології виготовлення продукту проектування;
 • представлення результатів своєї діяльності й ходу роботи;
 • презентації в різних формах спеціально підготовленого продукту
  проектування (макету, плаката, комп'ютерної презентації, театралізації, відео, аудіо і сценічних уявлень та ін.);
 • самоаналізу і рефлексії (результативності і успішності вирішення проблеми проекту).

Спробую проілюструвати вище викладене конкретними прикладами.    

На своїх уроках з історії України у 7 класі  при роботі над проектами велику увагу приділяю розкриттю ролі особистості в історії, які якимсь чином впливають на розвиток та перебіг тих чи інших історичних подій. Наприклад, проект : «Внутрішня та зовнішня політика Данила Галицького».  Учні 7 класу опрацьовують наукові, літературні та літописні джерела , аналізують їх, узагальнюють і отримують знання про особливості розвитку Галицько-Волинського князівства в період правління Данила Галицького, висловлюють своє ставлення щодо особи короля Данила і його ролі в розбудові української держави.

Проект «Культурна спадщина Галицько –Волинської держави» знайомить учнів з досягненнями української культури саме в паріод існування цієї держави.

На основі фактичного матеріалу, додаткових джерел учні розкривають особливості розвитку освіти, літератури, архітектури, мистецтва, містобудування; дають стислу характеристику пам’яткам культури, розкривають їх значення в історичному процесі; вчаться  висловлювати власну думку. Кожна група працюючи над проблемним питанням, презентує свій проект.

Елементи проектної технології використовую і з теми: «Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.». Під час роботи над міні-проектами , в учнів удосконалюються навички роботи з історичними джерелами, на їх основі вони аналізують історичні факти, узагальнюють матеріал, презентують свої дослідження у вигляді повідомлень, уявних подорожей, екскурсій, рольових ігор, які супроводжуються мультимедійними презентаціями. Таким чином вони отримують знання про політичний та соціальний устрій, господарське життя Київської Русі (Русі-України) у X – XІ ст., про високий ступінь розвитку ремесла та торгівлі, розвиток міст та повсякденне життя його мешканців.

Особливої уваги надаю урокам узагальнення і систематизації знань , які проводяться у формі презентацій власних проектних досліджень по темі.

При проведенні аналізу роботи учні відповіли на питання: «Що вам дала проектна діяльність на уроках історії? »  Підсумовуючи відповіді, можна відзначити наступне:
 • вивчаючи окремі теми історії учні отримували абсолютно нові, деколи несподівані факти;
 • вони вивчили історичну епоху "зсередини";
 • в процесі роботи зміцніли психологічні контакти учнів з вчителем
  історії;
 • педагогіка співпраці стала реальністю;
 • робота сприяла збереженню традицій, історичного досвіду.

 

Ці результати стали можливими тому, що учні не просто почули від викладача історичні факти, а «пропустили» їх через свій життєвий досвід. Вони зрозуміли, що історія - це не просто один з предметів у їхньомурозкладі, а реальне життя усього людства.Завантажити: Блищик Г. А. Історія. Використання проектної технології на уроках історії України у 7 класі (Документ Microsoft Word (.docx)) 


 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше